Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Paradigm Shift in Social Sciences and Qualitative Research in Applied Linguistics in Turkey

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.171, pp.1-12, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Trends in Turkish Education Studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.3, pp.1776-1781, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BATI TRAKYA’DA BİR HAZİNE: RODOP RÜZGÂRI DERGİSİ

TÜRÜK ULUSLARARASI DİL, EDEBİYAT VE HALKBİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.11, pp.311-317, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE IMPACT OF AQUARIUM TECHNIQUEON TURKISH VERBAL SKILLS OFBILINGUAL 7TH GRADE STUDENTS

International Journal of Language Academy, vol.5, no.3, pp.366-390, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Döneminde İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Bibliyografik Olarak İncelenmesi

Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.102-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretiminde Deyimler ve Atasözleri

International Journal of Languages’Education and Teaching, vol.3, pp.172-194, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Öğretim Stratejisi Olarak Web Macerası (WebQuest)

Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol.6, no.1, pp.17-22, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

WEBQUEST (WEB MACERASI) ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇE DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMA ETKİSİ

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.33-45, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Bir Web Macerası Tasarımı

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kavram haritalarının okuduğunu anlama ve kalıcılıküzerine etkisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.1, no.4, pp.11-18, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.29-36, 2011 (Other Refereed National Journals)

Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Grup Araştırması Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Mustafa KemalÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.15, pp.257-268, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin ÇeşitliDeğişkenlere Göre Değerlendirilmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER), 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi FarkındalıklarınınSosyo Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi SosyalBilimler Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mustafa KemalÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi

Turkish Studies, vol.6, no.2, pp.909-918, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Takım Oyun Turnuvaları TekniğininUygulanmasına Yönelik Görüşleri

EKEV Akademi Dergisi, no.46, pp.489-498, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Öğretmenlerinin İş Birlikli ÖğrenmeyeYönelik Tutumları

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.151-170, 2011 (Other Refereed National Journals)

Okuma Stilleri Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.22, pp.143-161, 2011 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin Türkçe başarı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 2011 (Other Refereed National Journals)

Noktalama işaretlerinin öğretiminde grup araştırması tekniğinin öğrenci başarısına etkisi

Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 2011 (Other Refereed National Journals)

Effects of jigsaw II technique on academic achievement and attitudes to written expression course

Educational Research and Reviews, vol.5, no.12, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Görme Engelli Türkçe ÖğretmenlerininEğitim Öğretim Ortamındaki Durumlarına Yönelik Düşünceleri

E-Journal of New WorldSciences Academy, vol.6, no.1, pp.515-525, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kütüphaneleri Kullanma Durumları

Turkish Studies International Periodical For the Languages, and History of Turkish orTurkic, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe Öğretmeni Adaylarına Öğretim Tekniklerinin Yansıtıcı ÖğretimEtkinlikleriyle Öğretilmesinin Akademik Başarıya Etkisi

Doğu Anadolu BölgesiAraştırmaları (DAUM) Dergisi, vol.9, no.1, pp.28-33, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türkçe Eğitimiyle İlgili WEB Sitelerinin Durumu

Çağdaş Eğitim Dergisi, no.375, pp.29-36, 2010 (Other Refereed National Journals)

Effect of the Computer Based Concept Maps onComprehension of the Listened Text and Retention

European Journal of Educational Studies, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının OkumaDurumları Atatürk Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir EğitimFakültesi Dergis, vol.19, pp.1-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

MEB 6 ve 7 Sınıf Türkçe Ders KitaplarındakiYanlışlıklar Üzerine

EKEV Akademi Dergisi, no.41, pp.273-286, 2009 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kütüphaneleri ve SınıfKitaplıklarını Kullanma Durumları Erzurum İli Örneği

Atatürk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.183-196, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarının Okuma Durumları Atatürk Üniversitesi Örneği

Atatürk Üniversitesi KâzımKarabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.1-21, 2009 (Other Refereed National Journals)

Edebî Bir Tür Olarak Klasik Edebiyatımızda Esma i Hüsnâlar

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.49-57, 2001 (Other Refereed National Journals)

Edebî Bir Tür Olarak Klâsik Edebiyatımızda Hilyeler

İslami Edebiyat, no.33, pp.18-23, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Dil Olarak Akademik Türkçe Öğrenenlerin Yaptıkları Ek Yanlışları

2. Ulusulararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 October - 01 December 2018, vol.1, pp.333-337

Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yabancı Dil Olarak Türkçe Kurs Programları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.161-173

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Kursiyerlerinin Uzaktan Öğretime Yönelik Memnuniyet Algıları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.181-189

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları

II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2018), Ankara, Turkey, 26 - 28 April 2018, vol.1, pp.174-180

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yedi İklim Türkçe Seti B2 Seviyesi Z Kitabın Değerlendirilmesi

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences to be held in Kuşadası (Davutlar), Aydın, Turkey on February 1-3, 2018., Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2018

UZAKTAN ÖĞRETİMİN BALKANLARDA YAŞAYANSOYDAŞLARIN EĞİTİMİNE ETKİSİ

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2

Türkçe öğretmeni adaylarının medya okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.279-287

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin emoji kullanım sıklığı ve emojilere verdikleri anlamlar

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.296-305

Uzaktan Öğretimin Balkanlarda Yaşayan Soydaşların Eğitimine Etkisi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2, pp.444-453

Uzaktan Türkçe dersler alan Batı Trakyalı Türk öğrencilerin kendilerini değerlendirme çalışması

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.281-289

Batı Trakyalı Türk öğrencilerin, okudukları kitapları anlama düzeyleri açısından değerlendirilmesi

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.275-280

Anadil Öğretiminde Argümantasyon Tabanlı Dil Öğrenme Yaklaşımının Uygulanması

10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (EİÖK), İstanbul, Turkey, 11 April 2013

EĞİTİM KAVRAMI VE KUTADGU BİLİG

IV. ULUSLARARASI TÜRKİYE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.2057-2066

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı AnlatımBecerileri Üzerine Bir Araştırma

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı konferansı, Turkey, 1 - 03 September 2011, pp.603-604

Üniversite Öğrencilerinin Türk Dili Derslerindeki Motivasyon Durumları

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı konferansı, Turkey, 1 - 03 September 2011, pp.605-606

Temel Dil BecerilerininGeliştirilmesinde Eğitim Teknolojisinin Kullanımı

Uluslararası Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu,Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS38) Ankara, Türkiye, Eylül 2007konferansı dahilinde "38. ICANAS Bildiri Kitabı, 1 - 03 January 2011

Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde İş Birlikli ÖğrenmeTekniklerinden Jigsaw I in İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına Etkisi

I. İlköğretim Bölümleri ÖğrenciKongresi konferansı dahilinde "I. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, Turkey, 1 - 03 October 2010, pp.215-229

İş Birlikli Öğrenme Yöntemi ve Türkiye de Bu Yöntemle Türkçe Öğretimi Üzerine Yapılan Tezler

I. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi konferansıdahilinde "I. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, Turkey, 1 - 03 October 2010, pp.230-245

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Genel Ağda Türkçekullanımına İlişkin Tutumları

II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı konferansıdahilinde "Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınlar, 1 - 05 July 2009

Webquest Web Macerası ve Türkçe Öğretiminde Kullanılabilirliği

Birinci Uluslararası Eğitim Araştırma Kongresi konferansıdahilinde "I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiriler, 1 - 03 May 2009

Divan Edebiyatı Metinlerinin İlköğretim II Kademe TürkçeDerslerinde kullanımına İlişkin Bir Model Önerisi

Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu konferansıdahilinde "Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 April 2009, pp.405-427

Kilisli Abdullah Sermest Tazebay 1819 1882 veDivanı

Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü;Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 April 2007, pp.897-910

Yeni Türkçe DersiÖğretim Programı ve Eğitim Teknolojisinin Kullanımı

(I. UluslararasıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu konferansı) dahilinde "I. UluslararasıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 1 - 05 May 2007, pp.1743-1756

Books & Book Chapters

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sorunlar

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.281-295, 2018

Assessment of Z-Book included in B2 Level of “Yedi Iklim Turkce Instruction Set” Used to TeachTurkish as a Foreign Language

in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairsul. prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Krakov, pp.287-292, 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programları

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.223-278, 2018

Osmanlı Döneminde İngilizlere Tür

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi-Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.34-53, 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Grupla Öğretim Teknikleri

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Abdullah ŞAHİN, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.166-204, 2018

KONUŞMA KAYGISI

in: KONUŞMA EĞİTİMİ YÖNTEM ETKİNLİKLER, ŞAHİN, ABDULLAH, Editor, PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Ankara, pp.271-280, 2015

Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet KIRKKILIÇ, Hayati AKYOL, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.319-348, 2014

Yabancı Dil olarak Türkçe’nin Öğretiminde Yazmanın Önemi ve Yazma Etkinlikleri

in: Yabanc Dil olarak Türkçe Öğretimi/kuramlar/yaklaşımlar/ etkinlikler, Abdullah Şahin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.363-372, 2014

İş Birlikli Öğrenme ve Türkçe Öğretimi

Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2011

Çocuk ve Çocukluk, Çocuğun Dil ve Zihin Gelişimi

in: Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı, Ö. Yılar (ed.), L. Turan (ed.), Editor, Ankara, Pegem Akademi, pp.3-15, 2011

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Genel Ağda Türkçe Kullanımına İlişkin Tutumları

in: Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Leyla Subaşı Uzun, Ümit Bozkurt, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2010

Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.309-349, 2007

Türkçe Öğretiminde Teknoloji ve Materyal Kullanımı

in: İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ahmet Kırkkılıç, Hayati Akyol, Editor, Pegem Akademi, pp.320-348, 2007

(Kelimede Anlam, Cümlede Anlam, Hitabet, Sohbet, Anı, Günlük

in: Fakülte ve Yüksekokullar İçin Türk Dili ve Yazılı Anlatım veKompozisyon Bilgileri, H.A. Kırkkılıç , Editor, Aktif Yayınları, 2002

Expert Reports