Mersin Bölgesindeki Balıkçı Gemilerinde Çalışanların Maruz Kaldığı Gürültü Kirliliğinin Belirlenmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Gökhan Tevfik Göçer

Supervisor: Alkan Öztekin

Abstract:

 

Son dönemlerde dünyada ve ülkemizde toplam su ürünleri üretim oranı genel olarak artış göstermektedir. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olması balıkçılık sektöründe şanslı bir durumda olmasını sağlamaktadır. Ülkemizin önemli balıkçılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü Akdeniz bölgesinde bulunan Mersin ili birçok çeşit balıkçılık faaliyetinin yapıldığı yerlerdendir. Balıkçılık faaliyetlerinin büyük bölümü ise balıkçı tekneleri ile icra edilmektedir. Balıkçı teknelerinde çalışan personelin iş ve ortam koşulları, diğer meslek kollarına göre daha az bilinmesi nedeniyle çok araştırılmamaktadır. Balıkçı teknelerinde yapılan faaliyetlerin önemli bir kısmının makinelerin kullanımı ile yapılıyor olması diğer sektörlerde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de gürültüye neden olmaktadır. Bu çalışmada, genel akustik terimler belirtilmiş ve Mersin bölgesindeki 6 farklı balıkçı gemisinde gürültü seviyeleri yerinde ölçümlerle tespit edilmiştir. IEC 61672-1:2002’de belirtilen Tip iki ses basınç ölçer ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Kişisel gürültü maruziyet hesaplamalarında, TS EN ISO 9612 standardı dikkate alınarak görev tabanlı ölçüm stratejisi kullanılmıştır. Kaptanların ve çalışanların günlük maruziyet düzeyleri, sırasıyla 72-80 dB(A) ile 77-87 dB(A) aralıklarında hesaplanmıştır. Mürettebatlar, kaptanlara kıyasla daha yüksek gürültü tehlikesine maruz kalarak çalışmaktadırlar. Ölçüm sonuçları göz önüne alınarak, gürültünün kaynaklarının belirlenmesi, çalışanların sağlığı üzerindeki etkilerini ve gürültü ile ilgili risklerin azaltılmasına yönelik olarak alınabilecek önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.