Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uçak Kaygılarının Turistik Seyahatlere Etkisine Yönelik Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.1, pp.553-572, 2021 (Other Refereed National Journals)

Turizm Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerinin Tespitine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1958-1970, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ayrımcılık Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrisi: Turizm Perspektifinden Bir Değerlendirme

Tübav Bilim Dergisi, vol.13, no.1, pp.111-125, 2020 (Other Refereed National Journals)

Endüstriyel Miras Turizmi Üzerine Zonguldak İli Özelinde Bir Değerlendirme

Journal of Global Tourism and Technology Researches, vol.1, no.1, pp.35-49, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yer Bağlılığı, Turizmin Algılanan Etkileri ve Turizmin Gelişimine Destek Olma Tutumu Arasındaki İlişki: Mordoğan Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, pp.237-255, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of Local Festivals from The Brochure Layout Perspectives in Creating a Destination Image: A Content Analysis Research

Journal of Yasar University, vol.15, no.57, pp.24-37, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dünya Basınında Türkiye Turizmi İle İlgili Yer Alan Haberlerin Değerlendirilmesi

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.20, pp.72-84, 2019 (Other Refereed National Journals)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (National Refreed University Journal)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (National Refreed University Journal)

İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi

Manas Journal of Social Studies, vol.8, no.4, pp.3500-3515, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Conceptual Assessment on the Importance of Employee Happiness in Tourism Enterprises

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.2345-2364, 2019 (Other Refereed National Journals)

Restoran Atmosferi Oluşturma Sürecinde Yöneticilerin Dikkat Ettikleri Unsurlar: Bursa Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.3, pp.1640-1655, 2019 (Other Refereed National Journals)

Arap Turistlerin Türklere Yönelik Önyargılarının Değerlendirilmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.660-675, 2019 (Other Refereed National Journals)

Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.3, pp.322-337, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Turizm Şûraları Protokol Konuşmalarının Kalkınma Planları Kapsamında Değerlendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.18, pp.2309-2336, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, pp.7-19, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.1, pp.358-374, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yöresel Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri: Alaçatı Ot Festivali Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.153-170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama Sektöründe Hijyen Kaynaklı Müşteri Sağlık Riski Algısı: Bursa ve Diyarbakır’daki Tesislere Yönelik Kıyaslama

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.15, no.1, pp.23-37, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ni Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Hizmet Kalitesi Algılarının Belirlenmesi

Eurasian Academy of Sciences Social Science Journal, pp.389-402, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokullarına Yerleşen Öğrencilerin Başarı Durumlarının İncelenmesi

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.7, no.3, pp.115-124, 2017 (Other Refereed National Journals)

Oyuna Dayalı Reklamın (Advergame) Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Journal of Tourism Theory and Research, vol.2, no.2, pp.107-125, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cross Cultural Tourist Attitudes: A Search Within The Scope of Integrated Threat Theory

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.8, pp.2541-2563, 2016 (Other Refereed National Journals)

Akademik Yöneticilerin Yönetsel Yetkinlik Düzeylerinin Araştırılması: Balıkesir ve Bursa’da Ampirik Bir Çalışma

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.35, pp.283-301, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yöresel Yemeklerin Broşürlerde Tanıtım Unsuru Olarak Kullanılmasının Analizine Yönelik Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.1999-2006, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Etkinliklere Yönelik Ziyaretçi Algıları: Ayder Kardan Adam Şenliği Örneği

Eurasian Academy of Sciences Journal, vol.5, pp.84-99, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Mesleki Turizm Eğitimi Almış Çalışanlara Yönelik Değerlendirmeleri

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.4, no.13, pp.43-58, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Yerel Halka Bakış Açıları İle Yöre Hakkındaki Tutumlarının Değerlendirilmesi: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.73-83, 2015 (Other Refereed National Journals)

9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (TOURMAN 2014)

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.26, no.1, pp.171-173, 2015 (Other Refereed National Journals)

Perspective of Employees About Whistleblowing As An Etic Value

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.350-364, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Measurement of Brand Value at The Facility Level in Accommodation Sector and an Application

Science Journal of Business and Management, vol.3, no.1, pp.1-10, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Halkın Üniversiteye Bakış Açısı: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.47, pp.126-140, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa’nın Somut Kültürel Varlıklarına Yönelik Öğrencilerin Algıları: Harmancık MYO Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.6, no.12, pp.62-86, 2015 (Other Refereed National Journals)

Parmakların Okuduğu Menü: Braille Alfabesi İle Bir Model Önerisi

Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.20-32, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Pazarlama Mesleğini Seçme Nedenlerinin İncelenmesi: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.37-51, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of the Usage of Smart Tourism Technologies in Hotel Establisments – A Sample of Bursa

Global Congress on Smart Tourism, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 November 2019, pp.51-58

Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris, 25 - 27 April 2019

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Tam Zamanında ÜretimFelsefesinin Lojistik Köylerde Uygulanabilirliği

1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, Sakarya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Toplum 5.0 ve Lojistik İlişkisinin Yiyecek-İçecekİşletmelerinde İncelenmesi

1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı, Sakarya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Festivaller İle İlgili Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

IWACT18 / Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 October 2018

Yöresel Yemeklerin Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Menülerinde Yer Alma Düzeylerinin Belirlenmesi: Bozcaada Örneği

IWACT18 / Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 27 - 30 September 2018

Nekrofobi ve Türk Mutfağı İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi-2018, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018

Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Aşçılık Programlarının Durum Analizi

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.866-872

Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) 2017 Yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi

I. Turizm Rehberliği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 April 2018, pp.7

Yöresel Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri: Alaçatı Ot Festivali Örneği

IWACT18 / Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 12 - 14 April 2018

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Bozcaada’nın Somut ve Soyut Kültürel Varlıkları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ”Turizmde Teknoloji ve İnovasyon”, İskenderun, Turkey, 20 - 21 April 2018

Turizm Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ezine Meslek Yüksekokulu Örneği

VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İSKENDERUN, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.331-343 Sustainable Development

Turizm İşletmelerinde Çalışan Mutluluğu

VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, İSKENDERUN, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.684-694

Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ni Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Hizmet Kalitesi Algılarının Belirlenmesi

International Congress of Tourism and Cultural Heritage, Marmaris, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.195

Meslek Yüksekokulları Turizm Programlarında Eğitim Kalitesi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.209-213 Sustainable Development

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Dergisi’nde (EJOVOC) Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.2, pp.521-528

Turizm Rehberliğinde İlk Yardım Eğitiminin Gerekliliğinin Kavramsal Olarak İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, vol.2, pp.516-520

An Assessment of Game Based Advertisements Advergame Applicability for Tourism Sector

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2016

Tanıtım Unsuru Olarak El Sanatlarının Broşürlerde Kullanılabilirliğinin Analizi

1st International Scientific Researhes Humanity and Social Sciences Conference - IBAD, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Gastronomi Mirası Temsilcisi Olarak Historanlar: Cumalıkızık Yöresi Üzerine Kavramsal Bir Analiz

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 12 December 2015

Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Örneği

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu (YÖSKİS 2015)., Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015

Üniversite Yöneticilerinin Yönetsel Yetkinlik Algısı: Balıkesir ve Uludağ Üniversitesi’ne Yönelik Bir Araştırma

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu (YÖSKİS 2015)., Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2015

Konaklama İhtiyacı Kriterine Göre Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçülmesi: Termal Otel Şehir Oteli Kıyaslamasına Dayalı Bir Uygulama

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015

Marka Kent Olma Sürecinde Şanlıurfa’nın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015

Turizm İşletmelerinde Satın Alma Tercihlerini Etkilemede Kurumsal İtibarın Marka Sadakatine Etkisi

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015

Etkinliklere Yönelik Ziyaretçi Algıları: Ayder Kardan Adam Şenlikleri Örneği

Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 14 - 16 May 2015

Parmakların Okuduğu Menü: Braille Alfabesi ile Bir Model Önerisi

15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014

Türofed Üyesi Derneklerin İnternet Sitelerinde Tanıtım Faaliyetlerine Yer Verme Durumunun İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi

9. Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, TOURMAN 2014, Burhaniye, 25 - 27 September 2014

Bir Kayırmacılık (Nepotizm) Çeşidi Olarak Kronizme İlişkin Çalışanların Bakış Açıları

9. Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, TOURMAN 2014, Burhaniye, 25 - 27 September 2014

Kalkınma Ajanslarının Turizm Eğitimi Faaliyetlerini Desteklemesi Üzerine Bir Değerlendirme Çıkarımlar ve Çözüm Yolları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2012

TORQUE Modelinin Şehir Otellerinde Uygulanabilirliği: İzmir Örneği

VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012

Fast Food Restoranlarında HACCP Sisteminin Uygulanabilirliği (Görükle Örneği)

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2012

Books & Book Chapters

Turist Rehberliği Meslek Odalarının COVID-19 Pandemi Dönemindeki Faaliyetlerinin İncelenmesi – Instagram Örneği

in: Daha İyi Bir Dünya İçin Turizm, Çobanoğlu Cihan, Günlü Küçükaltan Ebru, Tuna Muharrem, Başoda Alaattin, Doğan Seden, Editor, University of South Florida M3 Center Publishing, pp.111-127, 2021

Yiyecek ve İçecek Servisinin Denetimi

in: Yiyecek ve İçecek Servisi Klasik ve Modern Yaklaşım, Serkan Şengül, Editor, Detay Yayıncılık, pp.289-306, 2020

Türkiye’de Sosyo-Kültürel Boyutlarıyla Turizm

in: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar, Şeniz Anbarlı Bozatay, Editor, Detay Yayıncılık, pp.270-282, 2020

DINESERV (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli)

in: Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Murat Aksu, Oğuz Diker, Erdem Temeloğlu, Özge Güdü Demirbulat, Editor, Detay Yayıncılık, pp.341-351, 2020

Turizm Pazarlamasında Teçhizat (Equipment)

in: Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Dr. Öğr. Üyesi Şehnaz Demirkol, Editor, Değişim Yayınları, pp.557-567, 2020

Amerikan Mutfağı

in: Dünya Mutfak Kültürleri, Şahin Perçin, Nilüfer, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, Ankara, pp.11-20, 2020

Uluslararası Otel İşletmelerinde Stratejik Yönetim

in: Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi, Özdoğan Osman N., Editor, Detay Yayıncılık, pp.69-87, 2020

Yiyecek ve İçecek servisinin Denetimi

in: Yiyecek ve İçecek Servisi Klasik ve Modern Yaklaşım, Serkan Şengül, Editor, Detay Yayıncılık, pp.289-306, 2020

Özel Günlerde Gastronomik Öğeler

in: Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış, Cevdet Avcıkurt, Mehmet Sarıoğlan, Editor, Detay Yayıncılık, pp.107-118, 2019

İlişkisel Pazarlama Stratejisi Olarak TORQUE Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliği

in: Academic Researches in Social Sciences and Humanities, Dalkılıç, Mehmet, Editor, Gece Akademi, pp.33-44, 2019

Menü Analizi

in: Menü Yönetimi, Pınar Temizkan, Duran Cankül, Editor, Detay Yayıncılık, pp.117-128, 2019

Evaluation of Tourism Promotion Posters in Turkey in terms of Travel Motivations

in: Theory and Practice in Social Sciences, Viliyan KRYSTEV, Recep EFE, Emin ATASOY, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, pp.600-610, 2019

Restoranlarda Yeni Uygulamalar

in: Gastronomide Güncel Konular, , Editor, Billur Yayınevi, Konya, pp.253-264, 2018

Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) 2017 Yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet HACIOĞLU, Cevdet AVCIKURT, Arzu KILIÇ, Hasret ULUSOY YILDIRIM, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.657-665, 2018

Gastronomy and the Destination Image

in: New Approaches in Gastronomy, Diker Oğuz, Sünnetçioğlu Serdar, Editor, Gece Akademi, pp.9-40, 2017

GASTRONOMY AND THE DESTINATION IMAGE

in: New Approaches in Gastronomy, OĞUZ DİKER, SERDAR SÜNNETÇİOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, pp.9-40, 2017

Kültürel Miras Olarak Gastronomi

in: Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Yılmaz, Hakan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-18, 2016

Ücretlendirme

in: Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, ŞahinPerçin, Nilüfer, Güzel, Berrin, Aydın Tükeltürk, Şule, Editor, Beta, İstanbul, pp.331-356, 2016

Sosyal Medya ve Gastronomi

in: Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi, Yılmaz, Hakan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.61-80, 2016

Menü Mühendisliği

in: Menü Yönetimi, Hakan Yılmaz, Alev Dündar Arıkan, Editor, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları., 2016

Menü Kavramı, Tarihi ve Önemi

in: Menü Yönetimi, Hakan Yılmaz, Alev Dündar Arıkan, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016

Tüketici Tercih ve Davranışları

in: Turizm Pazarlaması, Mesut Bozkurt, Bayram Şahin, Editor, Paradigma Akademi, 2015

Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemleri

in: Turizm İşletmelerinde Yiyecek İçecek Yönetimi, Murat Doğdubay, Editor, Grafiker Yayınları, 2015