Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Selçuklular Devrinde Sincar’da Bir Türkmen Beyliği: Bekçioğulları (1096-1128)

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.151-158, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Irak Selçukluları Devrinde Hemrdan’xxda Bir Türkmen Beyliği: Perçemoğullar (1156-1258)

İraniyat, vol.4, no.1, pp.65-78, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selçuklular Devrinde Kırım’ın Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Dinî Gelişimine Bir Bakış

Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.7, pp.85-98, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

XI-XII. Yüzyıllarda Zencan’da Bir Türkmen Beyliği:Kafşutoğulları

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.5, no.1, pp.122-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Irak Selçukluları’nda Sosyal, Ekonomik, Kültürel ve Dini Yapı Hakkında

Cihannüma Tarih ce Coğrafya Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-14, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Selçukluları Devleti’xxnin Kuruluşu Hakkında

Ortaçağ Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.18-25, 2018 (Other Refereed National Journals)

Anadolu’da İlk Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri

Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.50-79, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu’nun Fethinde Görev Alan Selçuklu Komutanlarından Saltuk Bey Hakkında

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.189-201, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AZERBAYCAN ATABEYLİĞİ’NİN KURULUŞU VE ATABEY İLDENİZ

Türkiyat Mecmuası, vol.28, no.1, pp.45-65, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karamanoğulları Beyliği ve Konya Ekonomisi

İpekyolu Dergisi Özel Sayısı, pp.191-199, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kösedağ Savaşı Öncesinde Türkiye Selçukluları Siyasetinde Türkmenler

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-112, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslâm dinine girerken Türk dünyasında denizciliğin gelişimi hakkında

Yeni Türkiye / İslâm Dünyası Özel Sayısı, vol.4, no.98, pp.502-511, 2017 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan Atabeyleri İldenizlilerin Kafkasya Politikası ve Gürcü Krallığı

Vakanüvis, vol.2, pp.195-217, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karesioğulları Beyliği Ekonomisi

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.15, no.22, pp.53-62, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslâmiyet’e girerken Anadolu’da oluşturulmuş ilk kahramanlık destanı Dânişmend-Nâme’nin tarihi değeri

Yeni Türkiye / İslâm Dünyası Özel Sayısı, vol.4, no.98, pp.550-557, 2017 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan Atabeyleri İldenizlilerin Yıkılışı

Tarih ve Gelecek Dergisi, vol.3, no.1, pp.239-255, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Yönetimlerinde Ermenilerin Sosyal Ekonomik Dinsel ve Kültürel Hayatları

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.312-326, 2016 (Other Refereed National Journals)

Irak Selçukluları 1120 1194

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.73-84, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sultan Melikşah Zamanında Selçukluların Batıdaki Hakimiyet Bölgeleri İle İlgili Politikaları

Yeni Türkiye, vol.83, no.83, pp.249-256, 2016 (Other Refereed National Journals)

Artuklular Zengiler İlişkileri

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.137-143, 2016 (Other Refereed National Journals)

Huzistan Türkmen Atabegliği 1147 1194

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.90-97, 2016 (Other Refereed National Journals)

Mevleviliğin Yayılma Gayretleri

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.651-660, 2016 (Other Refereed National Journals)

Şehrizor Türkmen Beyliği Kıfçakoğulları

Yeni Türkiye, vol.82, no.82, pp.85-89, 2016 (Other Refereed National Journals)

Merâga Atabegleri Aksungurlular 1116 1209

Yeni Türkiye, vol.2, no.72, pp.314-322, 2015 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan Atabegleri İldenizliler Devleti nde Dinî Hayat

Yeni Türkiye, vol.2, no.72, pp.788-792, 2015 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan Atabegleri İldenizliler 1141 1225

Yeni Türkiye, vol.2, no.72, pp.769-787, 2015 (Other Refereed National Journals)

Selçuklular Devrinde Azerbaycan lı Mimarlar

Yeni Türkiye, vol.2, no.72, pp.323-330, 2015 (Other Refereed National Journals)

Azerbaycan Atabegleri İldenizlilerin Paraları

Yeni Türkiye, vol.2, no.72, pp.793-816, 2015 (Other Refereed National Journals)

İldenizliler Zamanında Azerbaycan ın Ekonomik Yükselişini Kolaylaştıran Sebepler ve Tebriz Örneği

Yeni Türkiye, vol.11, no.81, pp.536-544, 2015 (Other Refereed National Journals)

Haçlılar Karşısında Danişmendliler

History Studies, vol.4, no.2, pp.227-234, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

SELÇUKLULAR DEVRİNDE TÜRK SARAYLARINDA FARS ŞÂİRLERİ

Turkish Studies, vol.6, no.1, pp.1477-1485, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selçuklular Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler Hakkında Notlar

History Studies, vol.3, no.1, pp.155-163, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selçuklulardan SafevîlereTürkmen Meselesi

History Studies, vol.3, no.3, pp.215-224, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beylikler Devrinde Tıp Bilimi ve Hekimler

History Studies, vol.2, no.3, pp.223-229, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aydınoğlu Hızır Bey

Turkish Studies, vol.4, no.8, pp.1674-1690, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çanakkale’de Türk Hakimiyetinin Gelişimi

Çanakkale Tarihi 1, vol.1, pp.597-605, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı öncesi Akdeniz ve çevresinde Türk korsanları

Doğu Batı, no.34, pp.267-287, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haçlılar karşısında Selçuklular

Doğu Batı, no.33, pp.299-319, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selçuklular Fatimî Halifeliği ilişkileri

Türkler, vol.4, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Irak Selçukluları 514 590 1120 1194

Türkler, vol.4, pp.786-793, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Selçuklu Abbasî Halifeliği ilişkileri

Türkler, vol.4, pp.669-677, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan Atabegleri İldenizliler 541 622 1146 1225

Türkler, vol.4, pp.871-879, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lâdik Beyliği 1261 1403

Türkler, vol.6, pp.763-770, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Azerbaycan Atabeyleri İldenizliler 1146 1225

Genel Türk Tarihi, vol.3, pp.269-282, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sökmenli Hâkimiyetinde Muş’un Tarihi Gelişimi

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.133-146

Selçuklular Devrinde Yahudiler

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİKÇALIŞMALARI KONFERANSI 2018, Konya, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.173-186

Saruhanoğulları Beyliği Ekonomisi

Uluslararası Manisa Sempozyumu - Şehzade II. Mehmet ve Manisa Tarihi - Kültürü - Ekonomisi, 26-28 Ekim 2017, Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017, vol.1, pp.199-208

Rus Başkeşiş Daniel’in Filistin Seyahati Notları ve Değerlendirilmesi

18. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 October - 05 November 2018, pp.833-834

Karesi Beyliği Hâkimiyetinde Bandırma ve Çevresinin Ekonomik Gelişimi

Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2018, vol.1, pp.19-31

ARTUKLU HÂKİMİYETİNDE HISN KEYFÂ’NIN TARİHÎ GELİŞİMİ

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.247-258

Yaşayanların Hatıratlarında XI. Yüzyılda Türklerin Anadolu’ya Gelişi ve Sonrası

Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 April 2018, pp.118-119

Eşrefoğulları Beyliği Sikkaleri ve Düşündürdükleri

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – I, Eşrefoğulları, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.305-337

Aydınoğulları Beyliği Ekonomisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu ”Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümünde Kadifekale’xxden İzmir’xxe Bakmak: İzmir’xxin Dünü ve Yarını”, İzmir, Turkey, 5 - 07 April 2018, pp.31

Selçuklular Devrinde Maraş ın Ekonomik Hayatı Hakkında Notlar

Uluslararası Selçuklular Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 November 2016, vol.2, pp.50-63

Haçlı Seferleri ve İzmit

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.1, pp.413-419

İslam Tarihçilerinde Haçlı İmajı

III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2016

Karahanlılarda Şehirler ve Şehircilik

V. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk, 15 – 17 Mayıs 2015, Samsun, Samsun, Turkey, 15 - 17 May 2015, vol.1, pp.37-50

XIV Yüzyılda Türk Beyliklerinin Ermenilerle İlişkileri

II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2015, Erzurum, Erzurum, Turkey, 6 - 08 May 2015, vol.1, pp.249-260

Beylikler Dönemi Türk Denizciliği ve Amiral Karamürsel Alp

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, 3-5 Nisan 2015, Kocaeli, İzmit, Turkey, 3 - 05 April 2015, vol.1, pp.255-265

Books & Book Chapters

Dilmaçlı Hâkimiyetinde Bitlis’in Tarihi Gelişimi

in: Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Bitlis (I. Cilt), Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI, Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ, Editor, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları: 7, Muş, pp.117-128, 2019

Büyük Selçuklular Tarihi Ders Kitabı

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2018

Irak Selçuklu Devleti

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti - 10 - Selçuklular, Yusuf Ayönü, Mehmet Ersan, Editor, Siyer Yayınevi, İstanbul, pp.145-167, 2018

İslam Tarihi Ders Kitabı

Paradigma, Çanakkale, 2017

İslam Medeniyeti Tarihi Ders Kitabı

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2016

Dördüncü Bölüm - Abbasiler Dönemi (750-1258)

in: Orta Çağ Tarihi, Selim Hilmi Özkan, Editor, İdeal Kültür ve Yayıncılık, İstanbul, pp.155-199, 2016

Episodes in the Encyclopedia

İslam Tarihi ve Medeniyeti

Siyer yayınları, pp.177-202, 2017