Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

FINANCIAL CRISIS: INSTITUTIONS AND POLICIES, ss.118-148, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OECD, AB VE G-10 ÜLKELERİNİN YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE GÖRE BENZERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: BULANIK KÜMELEME ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.84-112, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜRKİYE’DE YAPISAL MALİ REFORMLARIN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.849-866, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

Journal of Awareness, cilt.3, ss.287-300, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medya ve Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı

Journal of Life Economics, cilt.4, ss.51-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Public Private Partnerships in Urban Regeneration the Case of Turkey

The International Journal of Business Management, cilt.4, ss.237-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kyoto Protokolü ve Kopenhag Mutabakatının Karşılaştırmalı Analizi

Journal of Awareness, cilt.1, ss.5-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Vergi Canlılığının Analizi An Analysis of Tax Buoyancy in Turkey

Journal of Economics, Finance and Accounting, cilt.2, ss.29-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Mali İlüzyon Varlığının Analiz Edilmesi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.52, ss.27-35, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corporate Social Responsibility and Fiscal Incentives

International Journal of Research in Commerce & Management, cilt.6, ss.77-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesinin Kamu Cari Tüketim Harcamalarına ve Çıktı Açığına Etkisi

Journal of Life Economics, ss.115-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of The Change in Short-Run Foreign Debt Stock in Turkey on The Output Volatility.

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, cilt.4, ss.93-97, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Baharı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.171-187, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesinin Kamu Cari (Tüketim) Harcamalarına ve Çıktı Açıgına Etkisi

Journal of Life Economics, ss.115-124, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vatandas Odaklı Yönetim Için Vatandas Odaklı Denetim

Sayıştay Dergisi, cilt.92, ss.35-63, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Küresel Finansal Kriz Sonrası Mali Konsolidasyon

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.39-51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Bölgesel Istihdamın Shift-Share (Pay Dönüsümü) Analizi

Kamu İş Dergisi, cilt.13, ss.9-36, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıklar

Bankacılar, cilt.23, ss.77-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Turizm Politikasının Shift-Share Analiz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.32, ss.95-122, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yolsuzluğun Ölçülmesi Sorunu ve Opasite Endeksi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.48, ss.21-34, 2011 (Hakemsiz Dergi)

The Sensitivity of the Taxes as Fiscal Stabilizers for Economic Crises in Turkey

. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIE, cilt.XI, ss.2247-2252, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi

MALIYE DERGISI, ss.111-138, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma

MALİYE DERGİSİ, ss.1-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 Kasım 2020, ss.263

Sivil Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

I.Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Kasım 2020, cilt.1, ss.263-264

ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞTE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, cilt.1, ss.647-657

SAĞLIK HİZMETLERİNDE FARKINDALIK YARATMADA KAMU SEKTÖRÜ BİLGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, cilt.1, ss.835-846

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ: MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar”, Çanakkale, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, cilt.1, ss.415-428

KAMU HİZMETİ 4.0 DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.3, ss.806-810

SAĞLIK TURİZMİ FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRKİYE’DE MALİ TEŞVİKLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

II. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, cilt.1, ss.513-528

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

III. International Rating Academy Congress: Applied Sciences, 6 - 07 Eylül 2018, cilt.1, ss.287-298

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ(ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.345-364

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜBİLGİSİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.101-116

Yaratıcı Yıkım Olarak Alışveriş Merkezleri

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.166-168

Mali Sosyalleşme ve Maliye Politikaları

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2018, cilt.1, ss.153-156

Türkiye'de Sağlık Turizminin Potansiyeli ve Geleceği: SWOT Analizi

III. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ: UYGULAMALI BİLİMLER, Lviv, Ukrayna, 6 - 07 Eylül 2018, cilt.1, ss.287-299

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Kamu Sektörü Bilgisinin Önemi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.47

Vatandaş Odaklı Belediyecilik Uygulamaları: Kepez (Çanakkale) Belediyesi Örneği

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, cilt.1, ss.89

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Polonya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.147-154

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Romanya, 16 - 18 Kasım 2017, ss.181-204

BIG DATA'NIN EKONOMİK VE MALİ YÖNETİME OLASI ETKİLERİ

Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı ve Sergisi, Piriştine, Kosova, 18 - 20 Ekim 2017, ss.95

Kamu Maliyesi-Varlık Fonu İlişkisi: Türkiye için Fırsat mı Tehdit mi?

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.335-364

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

27. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2012, ss.110-125

The Effects of Knowledge Economy on the Roles of Civil Society Organizations

UniTech Gabrovo Internetional Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaristan, 20 - 21 Kasım 2009, cilt.3, ss.324-330

Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

4. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2007, ss.967-976

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE VE AB ÜLKELERİNDE COVID-19 SALGININDA ALINAN MALİ ÖNLEMLER: BATI BAŞARILI MI?

PANDEMİ VE EKONOMİ KISKACINDA SAĞLIK, Özge UYSAL ŞAHİN ve Merve ERTOK ONURLU, Editör, Rating Academy Press, İstanbul, ss.13-38, 2020

Vergi Düzeni

Türkiye Ekonomisi: Kuram-Tarih-Politika, Prof. Dr. İrfan KALAYCI, Editör, Divan, İstanbul, ss.159-192, 2020 Creative Commons License

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları: Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Özge UYSAL ŞAHİN, Nilay KÖLEOĞLU, Editör, Rating Academy, ss.509-520, 2018

Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği

Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı, Atilla Elnur, İsmayıl, Editör, Bilgesam, ss.255-287, 2017

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşüm Analizi

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Mine Nur Bozdoğan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.231-256, 2014

AR-GE ve Inovasyon Odaklı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, BERKSOY Turgay, SAHIN Mehmet, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.119-148, 2014

Sebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalas(Tır)ma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAGAN, GÖKBUNAR Ramazan, MIYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan, Editör, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bizim Büro Basımevi, Manisa, ss.379-392, 2014

Saglık Sektöründe Mali Alan ve Türkiye

Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESIK Ahmet, SAHIN Mehmet, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.299-320, 2014

Şebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalaş(Tır)ma ve Kamu Özel SektörOrtaklıkları

Prof Dr Naci Birol MUTER e ARMAĞAN, GÖKBUNAR Ramazan, MİYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan , Editör, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, ss.379-392, 2014

Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı ve Mali Alan (Doktora Tezinden Türetilmiştir)

Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESİK Ahmet, ŞAHİN Mehmet, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.155-168, 2014

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşümü Analizi

Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, BOZDOĞAN Mine Nur, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.231-256, 2014

Sağlık Sektöründe Mali Alan ve Türkiye

Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESİK Ahmet, ŞAHİN Mehmet, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.299-320, 2014

AR-GE ve İnovasyon Odaklı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, BERKSOY Turgay, ŞAHİN Mehmet, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.119-147, 2014

Bütçe ve Mali Demokrasi

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.203-220, 2013

Bütçe ve Mali Demokrasi

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER Murat, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.203-220, 2013

Vatandaş Odaklı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçe

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER, Murat, Editör, Seçkin Yayınevi, Ankara, ss.237-254, 2013

Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği

Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, KESİK AhmetCANPOLAT Hasan, Editör, Seçkin Yayınevi, ss.319-336, 2011

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

Financial Crisis: Institutions and Policies, "LACINA, Lubor"; "ROZMAHEL, Petr"; "RUSEK, Antonin", Editör, Martin Striz Publishing, Bucovice,, ss.118-148, 2010

Vatandas Odaklı Bütçeleme ve Vatandas Bütçe

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.237-254, 2010

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

Financial Crisis Institutions and Policies, LACINA Lubor ,ROZMAHEL Petr, RUSEK Antonin, Editör, Martin Striz Publishing, ss.218-248, 2010