Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

FINANCIAL CRISIS: INSTITUTIONS AND POLICIES, pp.118-148, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Toplum 5.0 ve kamu hizmeti: Türkiye üzerine bir değerlendirme

Journal of Awareness, vol.6, no.4, pp.229-246, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Quality of life and global climate change

Journal of Awareness, vol.4, no.3, pp.147-154, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ETERMINATION OF THE SIMILARITY OF OECD, EU AND G-10 COUNTRIES ACCORDING TO LIFE QUALITY INDICATORS: FUZZY CLUSTERING ANALYSIS

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.38, pp.84-112, 2020 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE’DE YAPISAL MALİ REFORMLARIN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.849-866, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

Journal of Awareness, vol.3, no.5, pp.287-300, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya ve Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı

Journal of Life Economics, vol.4, no.4, pp.51-76, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Public Private Partnerships in Urban Regeneration the Case of Turkey

The International Journal of Business Management, vol.4, no.12, pp.237-243, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kyoto Protokolü ve Kopenhag Mutabakatının Karşılaştırmalı Analizi

Journal of Awareness, vol.1, no.1, pp.5-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Vergi Canlılığının Analizi An Analysis of Tax Buoyancy in Turkey

Journal of Economics, Finance and Accounting, vol.2, no.1, pp.29-43, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Mali İlüzyon Varlığının Analiz Edilmesi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.52, no.600, pp.27-35, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Corporate Social Responsibility and Fiscal Incentives

International Journal of Research in Commerce & Management, vol.6, no.2, pp.77-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Effect of The Change in Short-Run Foreign Debt Stock in Turkey on The Output Volatility.

International Journal of Research in Commerce, Economics & Management, vol.4, no.10, pp.93-97, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Enflasyon Hedeflemesinin Kamu Cari Tüketim Harcamalarına ve Çıktı Açığına Etkisi

Journal of Life Economics, pp.115-124, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Arap Baharı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.23, pp.171-187, 2014 (International Refereed University Journal)

Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesinin Kamu Cari (Tüketim) Harcamalarına ve Çıktı Açıgına Etkisi

Journal of Life Economics, no.2, pp.115-124, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Vatandas Odaklı Yönetim Için Vatandas Odaklı Denetim

Sayıştay Dergisi, vol.92, pp.35-63, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Küresel Finansal Kriz Sonrası Mali Konsolidasyon

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.51, no.587, pp.39-51, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Bölgesel Istihdamın Shift-Share (Pay Dönüsümü) Analizi

Kamu İş Dergisi, vol.13, no.1, pp.9-36, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıklar

Bankacılar, vol.23, no.83, pp.77-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Turizm Politikasının Shift-Share Analiz

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.32, no.1, pp.95-122, 2012 (International Refereed University Journal)

Kamu Maliyesine Etkileri Açısından Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Üzerine Bir Değerlendirme

MALIYE DERGISI, no.162, pp.155-174, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Yolsuzluğun Ölçülmesi Sorunu ve Opasite Endeksi

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol.48, no.555, pp.21-34, 2011 (Non-Refreed Journal)

The Sensitivity of the Taxes as Fiscal Stabilizers for Economic Crises in Turkey

. OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIE, vol.XI, no.1, pp.2247-2252, 2011 (International Refereed University Journal)

Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi

MALIYE DERGISI, no.160, pp.111-138, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Tarafından Finansmanı Üzerine Bir Tartışma

MALİYE DERGİSİ, no.153, pp.1-13, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 November 2020, pp.263

Sivil Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

I.Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020, vol.1, pp.263-264

ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞTE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.647-657

SAĞLIK HİZMETLERİNDE FARKINDALIK YARATMADA KAMU SEKTÖRÜ BİLGİSİNİN YERİ VE ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, vol.1, pp.835-846

TÜRKİYE’DE MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMİN İSTİHDAM YARATMA POTANSİYELİ: MEVCUT DURUM VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi: “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar”, Çanakkale, Turkey, 2 - 03 May 2019, vol.1, pp.415-428 Sustainable Development

KAMU HİZMETİ 4.0 DEVLETLERİN VE TOPLUMLARIN GELECEĞİNİ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.3, pp.806-810

SAĞLIK TURİZMİ FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRKİYE’DE MALİ TEŞVİKLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ

II. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, vol.1, pp.513-528

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN POTANSİYELİ VE GELECEĞİ: SWOT ANALİZİ

III. International Rating Academy Congress: Applied Sciences, 6 - 07 September 2018, vol.1, pp.287-298

VATANDAŞ ODAKLI BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI: KEPEZ(ÇANAKKALE) BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.345-364

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA AÇISINDAN KAMU SEKTÖRÜBİLGİSİNİN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.101-116 Sustainable Development

Yaratıcı Yıkım Olarak Alışveriş Merkezleri

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.166-168

Mali Sosyalleşme ve Maliye Politikaları

II. ULUSLARARASI YARATICI VE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Üsküp, Macedonia, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.153-156

Türkiye'de Sağlık Turizminin Potansiyeli ve Geleceği: SWOT Analizi

III. ULUSLARARASI RATING ACADEMY KONGRESİ: UYGULAMALI BİLİMLER, Lviv, Ukraine, 6 - 07 September 2018, vol.1, pp.287-299

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Açısından Kamu Sektörü Bilgisinin Önemi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.47 Sustainable Development

Vatandaş Odaklı Belediyecilik Uygulamaları: Kepez (Çanakkale) Belediyesi Örneği

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.1, pp.89

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.147-154

Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim ve Sanatta Farkındalık, Krakow, Romania, 16 - 18 November 2017, pp.181-204 Sustainable Development

BIG DATA'NIN EKONOMİK VE MALİ YÖNETİME OLASI ETKİLERİ

Eğitim, Bilim ve Sanatta Yaratıcı ve İnovatif Yaklaşımlar Uluslararası Konferansı ve Sergisi, Piriştine, Kosovo, 18 - 20 October 2017, pp.95

Kamu Maliyesi-Varlık Fonu İlişkisi: Türkiye için Fırsat mı Tehdit mi?

Uluslararası Rating Academy Kongresi: Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.335-364

Kamusal Beyaz Filler ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

27. Türkiye Maliye Sempozyumu, Turkey, 20 - 24 May 2012, pp.110-125

The Effects of Knowledge Economy on the Roles of Civil Society Organizations

UniTech Gabrovo Internetional Scientific Conference, Gabrovo, Bulgaria, 20 - 21 November 2009, vol.3, pp.324-330

Toplumların Yumuşak Gücü Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

4. Uluslararası STK Kongresi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 October 2007, pp.967-976

Books & Book Chapters

VATANDAŞ ODAKLI KAMU HİZMETİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: Güncel Maliye Tartışmaları – 3, Dr. A. Bumin Doğrusöz (Editör),Prof. Dr. Ayşe Güner (Editör),Prof. Dr. Gülay Akgül Yılmaz (Editör), Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.239-270, 2021

TÜRKİYE’DE VE AB ÜLKELERİNDE COVID-19 SALGININDA ALINAN MALİ ÖNLEMLER: BATI BAŞARILI MI?

in: PANDEMİ VE EKONOMİ KISKACINDA SAĞLIK, Özge UYSAL ŞAHİN ve Merve ERTOK ONURLU, Editor, Rating Academy Press, İstanbul, pp.13-38, 2020

Vergi Düzeni

in: Türkiye Ekonomisi: Kuram-Tarih-Politika, Prof. Dr. İrfan KALAYCI, Editor, Divan, İstanbul, pp.159-192, 2020 Creative Commons License

Sağlık Hizmetlerinde Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü

in: Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları: Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Özge UYSAL ŞAHİN, Nilay KÖLEOĞLU, Editor, Rating Academy, pp.509-520, 2018

Küresel Yoksulluğun Ekonomi Politiği

in: Küresel Riskler ve Bölgesel Krizler, Sandıklı, Atilla Elnur, İsmayıl, Editor, Bilgesam, pp.255-287, 2017

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşüm Analizi

in: Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, Mine Nur Bozdoğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-256, 2014

AR-GE ve Inovasyon Odaklı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, BERKSOY Turgay, SAHIN Mehmet, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.119-148, 2014

Sebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalas(Tır)ma ve Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAGAN, GÖKBUNAR Ramazan, MIYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Bizim Büro Basımevi, Manisa, pp.379-392, 2014

Saglık Sektöründe Mali Alan ve Türkiye

in: Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESIK Ahmet, SAHIN Mehmet, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.299-320, 2014

Şebeke Suyu Hizmetlerinde Piyasalaş(Tır)ma ve Kamu Özel SektörOrtaklıkları

in: Prof Dr Naci Birol MUTER e ARMAĞAN, GÖKBUNAR Ramazan, MİYNAT Mustafa , KOVANCILAR Birol, CANBAY Tülin,CURA Serkan , Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.379-392, 2014

Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Yaklaşımı ve Mali Alan (Doktora Tezinden Türetilmiştir)

in: Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESİK Ahmet, ŞAHİN Mehmet, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.155-168, 2014

Bölgesel Kalkınma Açısından Türkiye'de Kamu Yatırımlarının Pay Dönüşümü Analizi

in: Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Teşvik Politikaları, BOZDOĞAN Mine Nur, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-256, 2014

Sağlık Sektöründe Mali Alan ve Türkiye

in: Mali Alan, BERKSOY Turgay, KESİK Ahmet, ŞAHİN Mehmet, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.299-320, 2014

AR-GE ve İnovasyon Odaklı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, BERKSOY Turgay, ŞAHİN Mehmet, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.119-147, 2014

Bütçe ve Mali Demokrasi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.203-220, 2013

Vatandaş Odaklı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçe

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER, Murat, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.237-254, 2013

Bütçe ve Mali Demokrasi

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ALTUĞ Figen, KESİK Ahmet, ŞEKER Murat, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.203-220, 2013

Küresel Kriz Sonrası Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Geleceği

in: Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, KESİK AhmetCANPOLAT Hasan, Editor, Seçkin Yayınevi, pp.319-336, 2011

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

in: Financial Crisis: Institutions and Policies, "LACINA, Lubor"; "ROZMAHEL, Petr"; "RUSEK, Antonin", Editor, Martin Striz Publishing, Bucovice,, pp.118-148, 2010

Vatandas Odaklı Bütçeleme ve Vatandas Bütçe

in: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklasımlar, ALTUG Figen, KESIK Ahmet;, SEKER Murat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.237-254, 2010

The Effects of the Global Crisis on Turkish Economy and Existing Fiscal Policies for this Crisis

in: Financial Crisis Institutions and Policies, LACINA Lubor ,ROZMAHEL Petr, RUSEK Antonin, Editor, Martin Striz Publishing, pp.218-248, 2010