Gökçeada Bozcaada ve Çanakkale Boğazı Kıyılarının Kuvaterner Jeolojisi ve Jeomorfolojisi


Yiğitbaş E. (Yürütücü) , Avcıoğlu M. , Erginal A. E.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Şubat 2012
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2016

Proje Özeti

Bozcaada, Gökçeada ve Çanakkale Boğazı kıyıları ile Gelibolu Yarımadası’nın Ege kıyıları Geç Pleyistosen – Holosen yaslı denizel ve karasal istiflerinin fasiyes çözümlemesi, stratigrafik tanımlaması ve kronostratigrafik açıdan incelenmesi; bu bölgenin Kuvaterner’deki paleoiklim ve deniz seviyesi değisimleri ile genç ve aktif tektonik deformasyonların tanımlanmasını kapsar.

Bu amaçla, özellikle kıyı ortamlarında östatik kaynaklı deniz seviyesi değisimleri ve böylece Akdeniz – Karadeniz arasındaki su geçislerinin yorumlanması amacıyla; gelgit arası (intertidal) ortamı karakterize eden yalıtasları, gelgit altı (suptidal) zonda birikim platformlarının çökelleri olan denizel taraçaların sedimantolojik ve stratigrafik korelasyonu ve yorumları yapılacak, kıyı gelisimine teki eden jeolojik-morfolojik unsurlar incelenecektir. Bu çalısmalar gel-git üstü zona kadarki denizel ve karasal geçis ortamlarındaki çökelme ve paleocoğrafya açısından önemli bir yere sahiptir. Bu alanların paleocoğraya niteliklerinin ortaya konulması bölgenin aktif tektonik nitelikleri ve deniz seviyesi değisimleri sorununa doğrudan katkı sağlar. 

Proje kapsamında çalısma alanının jeolojik ve morfotektonik evrimi ve bu evrimin bölgesel ve tektonik süreçlerle bağlantısının arastırılması planlanmaktadır. Bu konuları aydınlatabilmek için literatürde var olan 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları revize edilecek çalısma esnasında kritik alanların 1/25000 ve gerekirse 1/10.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritaları ve morfotektonik haritaları hazırlanacaktır. Ayrıca çalısma alanının farklı bölgelerinde Kuvaterner döneminde olusmus genç jeolojik birimler mutlak tarihlendirme yöntemleriyle tarihlendirilecek, bu birimlerin kimsayal içerik ve çimentolanma türleri, SEM-EDX (Taramalı elektron mikroskobu) ve XRD (X ısınları kırınım cihazı), oksijen-karbon duraylı izotop gibi jeokimyasal analiz yöntemleri ile ortaya konulacaktır. Böylece çalısma alanındaki genç jeolojik birimlerden elde edilecek veriler ısığında deniz-kıyı iliskisindeki değisimler ile deniz seviyelerine bağlı olarak bu kıyı çökellerinin yıllık yükselim oranları belirlenecektir.


Anahtar Kelimeler: Kıyı jeolojisi, kıyı jeomorfolojisi, deniz seviyesi değisimi, Kuvaterner, paleoiklim, jeolojik evrim