TÜBİTAK 1001-İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Bilgi ve İnanışlarının Geliştirilmesi ve Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi


Doğan N., Çakıroğlu J., Arslan O.(Executive)

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2007
  • End Date: April 2010

Project Abstract

Birçok ülke; fen eğitim programlarıyla, etkili bir fen öğretme ve öğrenme sürecinin düzenlenmesini ve öğrencilerin bilim okur-yazarı olarak yetiştirilmesini hedefler. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde en önemli rolü fen öğretmenleri üstlenmektedir. Bu doğrultuda, bu çalıĢmanın amacı; ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin “Bilimin Doğası” hakkındaki görüĢlerinin geliştirilmesi ve bu amaçla düzenlenen hizmetiçi eğitim programı sonrasında programın etkililiğinin araştırılmasıdır. Bir hafta süren “Bilimin Doğası” hizmetiçi eğitim programına 24‟ü bayan 20‟si erkek toplam 44 Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkında görüĢlerini belirlemesinde, Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından geliştirilen “Fen, Teknoloji, Toplum Üzerine GörüĢler” (Views On Science, Technology and Society; VOSTS) anketinin 14 sorusu ve VNOS- C anketi ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Öğretmenlerin, bilimin doğasının; “bilimsel bilgi deney ve gözlemlerden elde edilmiş kanıtlara dayanır, bilimsel bilginin sınıflama düzeyinin doğası, “Bilimsel Metot” miti ve hipotezlerin epistemolojik durumu” hakkındaki görüĢlerinin eğitim sonrasında olumlu yönde geliştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar; kısa sürelide olsa, etkili düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarının baĢarılı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, gözlem sonuçları öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında ve öğrencilerin bilimin doğası konusunda bakıĢ açılarını geliĢtirmede beklenen düzeyde yeterli olmadığını göstermiştir