Okuldan Üniversiteye Bilim Yolcuğu: Çocuk Üniversitesi


Turgut Işık T., Öztura E., Abalı Öztürk Y., Uygun M., Özdemir R., Gökçe M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2023
  • End Date: March 2024

Project Abstract

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemleri farklı disiplinlerle bağlantı kurarak çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım birden fazla disiplinde yer alan bilgilere ulaşma ve disiplinler arası etkileşime dayalı öğrenmeyi sağlar. Okul ortamında edinilen tüm disiplinlere ait bilgiler ve gerçek hayat deneyimleri iç içedir. Bu nedenle öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında da öğrenme ve davranış kazanımlarının olduğu bir gerçektir. Son yıllarda eğitim sistemimiz içerisinde yer alan ve okul dışı öğrenme merkezleri olarak kullanılan müze, bilim ve teknoloji merkezleri, edilecektir. Araştırma sürecinde araştırmanın örneklem grubu Çanakkale ili merkez ilçesindeki bir ilkokulda 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 120 öğrenci olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki 60 öğrenci deney, 60 öğrenci ise kontrol grubunda yer alacaktır. Deney grubu ile akademisyenler tarafından üniversite kampüsleri içerisinde farklı 19 disipline ait öğretim gerçekleştirilecek ve bu gerçekleştirilen öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilere “Bilimsel Merak Ölçeği” ve “Bilimsel Tutum Ölçeği” uygulanacaktır. Ayrıca deneme grubu öğrencilerinin davranışları gözlenecek, araştırmacılar gözlemleri ile ilgili notlar tutacak, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine de başvurulacaktır. Bu araştırmanın sonucunda çocuk üniversitesi modelinde uygulanan öğretimin öğrencilerinin bilime karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmesi ve bilimsel merak düzeylerini arttırması beklenmektedir. bilim şenlikleri gibi alanların içerisinde çocuk üniversiteleri de bulunmaktadır. Çocukların küçük yaşlarda bilimin üretildiği merkezler olan üniversiteler ile bağ kurmaları, bilimle tanışmaları, bilimsel bilgiyi doğrudan alanında uzman kişilerden öğrenmesi açısından çocuk üniversitelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Çocuk üniversiteleri çocukların eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarını, bilime ilişkin merak duygularını geliştirmeyi, bilime karşı tutumlarını değiştirmeyi, temel problem çözme becerilerini kazandırmayı ve bilimsel bilgiyi küçük yaşlarda uzmanından öğrenmelerini amaçlayan kurumlardır. Bu kapsamında araştırmada “Çocuk Üniversitesi uygulamasının öğrencilerin merakları ve bilime karşı tutumları üzerinde etki düzeyi nedir?” sorusuna yanıt aranacaktır. Bu araştırma veri toplama ve veri analizleri bakımından nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı bir karma yöntem çalışması olarak tasarlanmıştır. Karma araştırma yöntemlerinden ise eşzamanlı desen tercih edilecektir. Araştırma sürecinde araştırmanın örneklem grubu Çanakkale ili merkez ilçesindeki bir ilkokulda 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 120 öğrenci olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki 60 öğrenci deney, 60 öğrenci ise kontrol grubunda yer alacaktır. Deney grubu ile akademisyenler tarafından üniversite kampüsleri içerisinde farklı 19 disipline ait öğretim gerçekleştirilecek ve bu gerçekleştirilen öğretim öncesinde ve sonrasında öğrencilere “Bilimsel Merak Ölçeği” ve “Bilimsel Tutum Ölçeği” uygulanacaktır. Ayrıca deneme grubu öğrencilerinin davranışları gözlenecek, araştırmacılar gözlemleri ile ilgili notlar tutacak, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine de başvurulacaktır. Bu araştırmanın sonucunda çocuk üniversitesi modelinde uygulanan öğretimin öğrencilerinin bilime karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmesi ve bilimsel merak düzeylerini arttırması beklenmektedir.