Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Amaç Yönelim Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Aytuğ Koşan A. M., Toraman Ç.

13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2022), Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.36

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin akademik amaç yönelim düzeylerinin belirlenmesi ve cinsiyet ile öğrenim gördükleri sınıfa göre akademik amaç yönelim düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma tarama türünde nicel bir araştırmadır. Veriler 2021-2022 Eğitim Yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden elde edilmiştir. Araştırmaya katılımda gönüllülük esastır. Araştırmaya 597 öğrenci katılım göstermiştir. Araştırmada veriler Akademik Amaç Yönelimi Ölçeği ile elde edilmiştir. Ölçek, Fındıkoğlu ve Mehmet (2021) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 13 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenirlik katsayıları .86 ile .80 arasındadır. Öğrencilerin ölçekte yer alan tüm maddelere verdikleri yanıtlar ortalama, standart sapma, ortanca gibi betimleyici istatistikler ile incelenmiştir. Karşılaştırma analizleri Mann Whitney U Test ve Kruskal Wallis Test ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci yanıtlarına göre görece diğer maddelere göre düşük puan alan maddeler; “bence ne kadar zeki olduğunuzu göstermek için yüksek notlar almak önemlidir”, “zor bir derse kaydolmuşsam, düşük bir not almaktansa o dersi bırakmayı tercih ederim” maddeleridir.
Bu maddelerden ilki başarılı olduğunu başkalarına kanıtlama boyutunda, ikincisi ise kaçınma boyutundadır. Görece diğer maddelere göre yüksek puan alan maddeler; “öğrenmek için öğrenmekten gerçekten zevk alırım”, “beni gerçekten iyice düşünmeye mecbur bırakan dersleri severim”, “eğer çok şey öğrenebileceksem zor bir derse isteyerek kaydolurum”, “dürüst olmam gerekirse, yeteneklerimi başkalarına göstermek hoşuma gider” ve “başarılı olma ihtimalimin yüksek olduğunu düşündüğüm derslere kaydolurum” maddeleridir. Bu maddelerin ilk üçü öğrenme boyutunda, dördüncüsü kanıtlama boyutunda ve beşincisi ise kaçınma boyutundadır. Bu sonuçlar doğrultusunda tıp fakültesi öğrencilerinin ağırlıklı olarak öğrenme ağırlıklı akademik amaç yönelimli oldukları söylenebilir. Cinsiyete göre öğrenciler arasında akademik amaç yöneliminde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Öğrenme alt boyutunda 1. sınıf öğrencilerinin akademik amaç yönelim düzeyi 2 ve 5. sınıf öğrencilerinden yüksektir. Diğer boyutlar için sınıfa göre anlamlı fark bulunamamıştır.