Determination of Professional Satisfaction of Occupational Health and Safety Professionals


Creative Commons License

Dalyan O., Pişkin M.

6th International Congress of Multidisciplinary Social Sciences, Ankara, Turkey, 21 May 2024, vol.1, pp.65

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The professional satisfaction of occupational health and safety professionals plays a critical role in establishing a healthy and safe environment in workplaces. However, this responsibility can lead to working conditions characterized by high stress and risk. Such conditions may adversely affect the professional satisfaction of occupational health and safety professionals. Therefore, this study aims to contribute to the literature in the field by qualitatively analyzing the professional satisfaction of occupational health and safety professionals and developing evidence-based policy recommendations. The study was conducted using qualitative research methods, specifically employing semistructured interviews with 50 occupational health and safety professionals. In selecting the research group, purposive sampling was employed to include professionals from different areas of expertise, sectors, and experience levels within the field of occupational health and safety. The interview data were evaluated through descriptive and content analyses using the MAXQDA 24.0 Qualitative Data Analysis Software. It has been determined that the research data are grouped under seven themes, namely "Occupational Image and Prestige," "Salary and Material Satisfaction," "Legal Regulations and Responsibilities," "Education and Competencies," "Occupational Safety Culture," "Job Description and Workload," and "Interview Form Structure and Content." The most significant categories negatively affecting the professional satisfaction of occupational health and safety professionals have been identified as: "Lack of respect for the profession in the country," "Uncertainty regarding salaries," "Issues encountered in legal processes," and "Inadequate measures in spreading occupational safety awareness." In recent years, the importance of occupational health and safety science, practitioners of which are professionals in the field, has increased even further in our country. Therefore, recommendations have been made for the development of evidence-based policies to address potential adverse situations that may arise while practicing the profession of occupational health and safety.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki memnuniyeti, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın oluşturulmasında kritik rol oynamaktadır. Ancak bu sorumluluk, yüksek stres ve riskle karakterize edilen çalışma koşullarına yol açabilir. Bu tür koşullar iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki tatminini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki tatminlerini niteliksel olarak analiz ederek ve kanıta dayalı politika önerileri geliştirerek alandaki literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak, özellikle 50 iş sağlığı ve güvenliği profesyoneliyle yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma grubunun seçiminde, iş sağlığı ve güvenliği alanında farklı uzmanlık alanlarından, sektörlerden ve deneyim düzeylerinden profesyonelleri kapsayacak şekilde amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Görüşme verileri MAXQDA 24.0 Nitel Veri Analiz Yazılımı kullanılarak betimsel ve içerik analizleri yoluyla değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin "Mesleki İmaj ve Prestij", "Maaş ve Maddi Memnuniyet", "Yasal Düzenlemeler ve Sorumluluklar", "Eğitim ve Yetkinlikler", "İş Güvenliği Kültürü", "İş" olmak üzere yedi tema altında toplandığı tespit edilmiştir. Açıklama ve İş Yükü" ve "Görüşme Formu Yapısı ve İçeriği." İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin mesleki memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen en önemli kategoriler ise şöyle belirlendi: "Ülkede mesleğe saygı eksikliği", "Maaşlara ilişkin belirsizlik", "Hukuki süreçlerde karşılaşılan sorunlar" ve "Önlemlerin yetersiz olması" İş güvenliği bilincinin yaygınlaştırılmasında." Son yıllarda ülkemizde uygulayıcıları alanında profesyonel olan iş sağlığı ve güvenliği biliminin önemi daha da artmıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği mesleğini icra ederken ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara yönelik kanıta dayalı politikaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.