Protective Effects of Montelucast and N-Acetlycystein Activity on Doxorubicin-Induced Liver Damage in Animal Model: Paraoxonase and Arylesterase


Creative Commons License

Çakına S., Öztürk Ş., İrkin L. C.

GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.9, no.2, pp.199-206, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2024
  • Journal Name: GEVHER NESIBE JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.199-206
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Doksorubisin (DOX) kemoterapötik bir ajandır ve kanser tedavisinde yaygın olarak

kullanılmaktadır. DOX uygulamasına bağlı olarak karaciğerde oksidatif stres kaynaklı toksik değişiklikler

olduğunu öne süren bazı çalışmalar vardır. Bu çalışmanın amacı, DOX'un karaciğer dokusundaki oksidatif

hasarını moleküler düzeyde ortaya koymak ve bu doku üzerinde DOX'un oksidatif hasarına karşı N-asetil

sistein (NAC) ve Montelukast'ın koruyucu etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Otuz altı erkek sıçan eşit olarak 6 gruba ayrılmıştır. Birinci grup kontrol olarak

kullanıldı. İkinci gruba tek doz DOX verildi. Üçüncü ve dördüncü gruba 28 gün boyunca sırası ile NAC ve

Montelukast verildi. Beşinci ve altıncı gruba önce tek doz DOX verildikten sona 28 gün boyunca sırası ile

NAC ve Montelukast verildi. Deneyin sonunda anestezi altında tüm hayvanlardan karaciğer dokuları alındı.

Bu örneklerde malondialdehid (MDA), Paraoksanaz ve Arilesteraz düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle

belirlendi.

Bulgular: Doxo verilen grupta control gurubuna göre MDA düzeyinin arttığı, paraoksanaz ve arilesteraz

düzeylerinin azaldığı belirlendi. Ayrıca DOX+NAC verilen grupta MDA ve Paraoksanaz seviyesinin arttığı

ancak kontrol grubu seviyelerine yaklaşamadığı belirlendi.

Sonuç: Doksorubisin uygulamasının oksidatif stresi artırdığı ve NAC uygulamasının ise artan oksidatif

stresi engelleyebileceği kanaatine varıldı NAC, sıçanda DOX ile indüklenen karaciğer toksisitesinde

oksidatif stres ve antioksidan redoks sistemi üzerinde modülatör etkiye neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doxorubicin, Liver, Montelukast, N-Acetylcysteine, Oxidative stress.