ANALYSIS OF DENTİSTRY STUDENTS’S PERCEPTION OF SATISFACTION FOR DISTANCE EDUCATION; PILOT STUDY


Creative Commons License

Değirmenci A., Deniz Y., Tosun İ., Çetin Genç Ç., Genç C.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.70-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70-71
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Aim: The aim of this study is to examine the satisfaction levels of dental students towards distance education in terms of gender, class, age groups, perceived computer use ability, duration of the daily computer use, how long they have been using computers and their satisfaction with the distance education service of our university.

Material and Methods: Within the scope of the study, a questionnaire was applied to the students studying at Faculty of Dentistry in the 2019-2020 Academic Year. 105 students completed the questionnaire. In addition to the demographic data of the participants, information about computers and internet access facilities and the devices they use for distant education was collected. The satisfaction levels were determined with form based on the satisfaction perception scale of distance education. The scores collected from the questionnaire were analyzed with the anova and t test according to the independent variables. Frequency analysis of the questionnaire questions and other variables were performed.

Results: 56.2 % of the participants are female and 43,8 % are male. 88.6 % of the participants are in between 19 and 21 years. Mostly smart phones (41.8%) and least tablet computers (8.5%) are used. In the questionnaire form, the highest response level (3.94 ± 0.63) among the 5-point-Likert-type answer options was "The course resources included current information." , the lowest response level (2.04 ± 1.10) is "Distance education is more effective than traditional education." detected in the proposition. In terms of satisfaction scores of students, a significant difference was found in favor of students who were satisfied with the services provided by the university (p <0.05). However, no significant difference was found in terms of other variables (p> 0.05).

Conclusion: Distance education is one of the most widely used solutions to continue education during the covid-19 outbreak. In order to increase student satisfaction, it is recommended to develop and improve the distance education service activities provided by institutions.

Keywords: Distance learning, Dental education, Student satisfaction, Dentistry

Amaç; çalışmanın amacı diş hekimliği öğrencilerinin uzaktan eğitime (UE) yönelik memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.

Yöntemler; Diş Hekimliği fakültesinde 2019-2020 döneminde eğitim gören öğrencilere anket uygulanmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, bilgisayar ve internete ulaşım olanakları ile UE için kullandıkları cihazlar hakkında da bilgi toplanmıştır. Anket sorularından toplanan puanlar, bağımsız değişkenlere göre anova ve t testi ile analiz edilmiştir. Anket sorularının ve diğer nitel değişkenlerin frekans analizleri yapılmıştır.

Bulgular; Katılımcıların %56,2’si kadın (59), %43,8’i (46) erkektir. Katılımcıların %88,6’sı 19-21 yaş grubundadır. Uzaktan eğitim için en çok akıllı telefon (%41,8) ve en az tablet bilgisayar (%8,5) kullanmaktadır. Katılımcıların %40 ’ının (42[ççg1] ) kişisel bilgisayarı ve sınırsız internet olanağı bulunmaktadır. Anket formunda 5’lü likert şeklindeki yanıt seçeneklerinden en yüksek yanıt düzeyi (3,94±0,63) “Ders kaynaklarındaki konular birbiri ile tutarlıydı.”, en düşük yanıt düzeyi (2,04±1,10) ise “Uzaktan eğitim geleneksel eğitimden etkilidir.” önermesinde tespit edildi. Öğrencilerin UE yönelik memnuniyet skorları açısından, üniversitenin verdiği uzaktan eğitim hizmetinden memnun olan öğrenciler lehine anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Ancak diğer değişkenler açısından anlamlı fark tespit edilmedi (p>0,05).

 Sonuç; UE, covid-19 salgını döneminde eğitimin devam etmesi için en yaygın kullanılan çözümlerdendir. Uzaktan eğitimin değerlendirilmesinde eğitimin kalitesi ve öğrencilerin eğitimden memnuniyeti önemlidir. Öğrencilerin stress değerleri ile uzaktan eğitimden memnuniyetleri arasında zıt yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrenci memnuniyetinin artırılması için kurumlar tarafından sağlanan uzaktan eğitim hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi önerilmektedir.

 

Anahtar kelimeler; uzaktan eğitim, dişhekimliği eğitimi, öğrenci memnuniyeti, diş hekimliği


 [ççg1]Bu sayıyıyı çıkartsak