FLÜT EĞİTİMİNDE TEMEL DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK FLÜT ÖĞRETMENLERİNİN ANALOJİK YAKLAŞIMLARI


Creative Commons License

Gültekin E., Aytemur B.

X. ULUSLARARASI MÜZİK VE DANS KONGRESİ, Muğla, Turkey, 15 August 2022, pp.66-86

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.66-86
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Flute education includes many skills with abstract and concrete structures such as diaphragm breathing, lip position, posture, and holding position, which are aimed to be acquired by students. In addition to traditional teaching methods such as narration and question-answer, contemporary methods are also frequently used in the acquisition of these behaviors. The use of analogy for the concretization of abstract concepts is one of these methods. In this study, it is aimed to determine the analogies used by flute teachers for the acquisition of basic skills in flute education.

A phenomenological research design, one of the qualitative research methods, was used in the study. The sample of the study consisted of 23 flute instructors in Turkey who agreed to participate in the research. The data were collected using the survey form prepared by the researchers. As a result of the survey, 255 analogy instructions were obtained and these analogies were divided into 5 themes, 28 categories and 309 codes. The data obtained was transferred to and analyzed using the MAXQDA Analytics Pro 2022 software.

According to the results of the study, it was seen that the flute teachers prepared various analogy examples for the given techniques and stated that the use of analogy is mostly effective in improving basic skills in flute education. As a result of the data obtained, it was concluded that the use of analogy in flute education is an innovative education approach. This study was supported by the Scientific Research Projects Commission of Çanakkale Onsekiz Mart University Rectorate. Project No: 3814

Keywords: Instrument education, flute education, analogy, method, teaching method.

Flüt eğitimi, öğrenciye kazandırılması hedeflenen; diyafram nefesi, dudak pozisyonu, duruş ve tutuş pozisyonu gibi soyut ve somut yapıdaki pek çok davranışı içerisinde barındırmaktadır. Bu davranışların kazandırılmasında anlatım, soru-cevap gibi geleneksel öğretim yöntemlerinin yanı sıra çağdaş yapıdaki yöntemlere de sıklıkla başvurulmaktadır. Soyut kavramların somutlaştırılmasına yönelik analoji kullanımı da bu yöntemlerden biridir. Bu araştırmada, flüt öğretmenlerinin flüt eğitimindeki temel davranışların kazandırılmasına yönelik kullandıkları analojilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, araştırmaya katılmayı kabul eden Türkiye’deki 23 flüt öğretim elemanından oluşmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket sonucunda 255 adet analojik yönerge elde edilmiş ve bu analojiler 5 tema, 28 kategori ve 309 kod olarak ayrılmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA Analytical Pro 2022 programına aktarılarak analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda, flüt öğretmenleri verilen tekniklere yönelik çeşitli analojik örnekler oluşturmuş ve flüt eğitimindeki temel davranışların kazandırılmasında analoji kullanımının çoğunlukla etkili olduğunu belirtmişlerdir. Elde edilen veriler sonucunda flüt eğitiminde analoji kullanımının yaratıcı bir eğitim yaklaşımı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Proje No: 3814

Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, flüt eğitimi, analoji, metot, öğretim yöntemi.