Determination The Technology Studies in The Field of Tourist Guidance By Bibliometric Analysis


Gökdemir S., Göç A. C.

Sivas İnterdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.35-49, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

21. yüzyılda teknolojideki hızlı ve önemli değişiklikler hayatın her alanına etki ettiği gibi turizm sektörüne de etki etmektedir. Gelişen ve değişen teknoloji turizm sektöründe olduğu gibi turist rehberliği mesleğinde de etkili olmaktadır. Weiler ve Black (2014) yapmış oldukları çalışmada, turist rehberlerinin deneyim sunumu ve pazarlama anlamında teknolojinin kullanımı konusunda etkin olduklarını belirtmişlerdir. Turist rehberliğinde turist deneyimini iyileştirme adına kullanılan teknolojilerin yanı sıra, turistlerin turizm destinasyonuna ulaşmadan önce bilgi edinebilecekleri yolları içeren birçok bilgi teknolojisi unsurlar bulunmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde turistler, rehberler ile ilgili önceden bilgi sahibi olabilmektedirler. Teknolojik gelişmeler her ne kadar turistlere ve turist rehberlerine fayda sağlasa da, bazı durumlarda turist rehberlerine olumsuz anlamda etki edebilmektedirler (Weiler ve Black 2014). Örneğin teknolojik gelişmeler ve elektronik rehberlerin ören yerleri ve müzelerde çoğalması, turist rehberlerinde iş kaybı kaygısına yol açabilmektedir(Mancihi, 2001; Çapar ve Karamustafa, 2018; Eser vd., 2019). Bu çalışmada, Türkiye’de yayımlanan turizm rehberliği alan yazınında teknoloji konulu tez ve makalelerin bibliyometrik profilinin belirlenerek ileride yapılacak çalışmalara birikimsel katkı oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın, turist rehberliği alanında gelecekte teknoloji konusunda çalışma yapacak araştırmacılara bütünsel boyutta yol gösterici nitelikte bilgiler sunulması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışma kapsamında teknolojinin gelişimine bağlı olarak 2005-2020 yılları arası TR Dizin dergiler, Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) ve Google Akademik veri tabanı taranmış, başlığında veya içeriğinde “turist rehberliği”, “turist rehberi” ve “teknoloji” konuları bulunan 21 çalışma tespit edilmiştir. Çalışmalar bazı parametreler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında ilk çalışmanın 2009 yılında yapıldığı ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda artış olduğu belirlenmiştir. İncelenen çalışmaların ağırlıklı olarak nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapıldığı ve “turist rehberleri”, “mobil uygulamalar”, “teknoloji” anahtar kelimelerinin yoğun olarak tercih edildiği öne çıkan bulgular arasındadır. Teknolojinin hızla gelişerek tüm sektörleri etkilediğini varsaydığımızda takip eden yıllarda teknoloji konulu turist rehberliği çalışmaların artacağı söylenebilir.