Sınıf Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Tercih Ettikleri Öğretim Stilleri ve Stillere İlişkin Değer Algıları


Creative Commons License

Serbes Ş., Cengiz C.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.101-114, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose of the current study was to examine pre-service physical education and
classroom teachers’ teaching styles and perceptions of teaching styles with respect to gender, university, department and previous sport experience variables. Participants were from 4 different universities studying in pre-service education (n=302). A validated version of “Physical Education Teachers’ Use of Teaching Styles and Perceptions of Styles Questionnaire” (Ince and Hunuk, 2010) including demographic variables was employed. Descriptive statistics and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used for statistical analysis (p<.05). According to the findings, teacher centered styles and their perceptions of teaching styles were high and the most preferred. Student
centered teaching styles were the least preferred teaching styles. In addition, no significant differences were observed among gender and participants’ previous sport experiences. However, significant difference was observed on the use of teaching style, university and department variables.

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeni adaylarının tercih ettiği öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algılarını cinsiyet, üniversite, bölüm ve geçmişte herhangi bir spor dalıyla uğraşma değişkenleriyle incelemektir. Çalışmanın araştırma grubunu, 4 farklı üniversiteden toplam (n=302) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Türkçeye uyarlanan “Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğretim Stilleri Değer Algıları” ölçeği (İnce ve Hünük, 2010) ve demografik bilgilerin yer aldığı bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici istatistik ve Çok Yönlü Değişken Analizi (MANOVA) kullanılmıştır (p<.05). Araştırma sonuçlarına göre; en çok tercih edilen öğretim stillerinin öğretmen merkezli stiller olduğu ve bu stillere ilişkin değer algılarının yüksek olduğu, en az kullanılan öğretim stillerinin ise öğrenci merkezli stiller olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet ile geçmişte herhangi bir spor dalıyla ciddi uğraşma öğretim stili kullanma değişkeni üzerine etkisi gözlenmezken, üniversite ve bölüm arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.