Neonikotinoid maruziyeti ve sağlık riski


Creative Commons License

Pişkin M.

2nd International Conference on Innovative Academic Studies (2 ND ICIAS 2023), Konya, Turkey, 28 January 2023, vol.1, pp.592-597

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.592-597
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Neonicotinoids are a class of broad-spectrum pesticides prevalent in the global market.

They are extensively distributed in the environment and often occur in humans.

The potential health effects of NEOs, such as neurological toxicity and diabetes in non-targeted mammals, have raised concerns.

This study summarizes analytical methods of Neonicotinoids in human samples, their internal exposure levels, and compositional profiles in urine, blood, hair, breast milk, saliva, and dental samples with global comparisons and daily exposure to neonicotinoids and relative health risks.

Urine Neonicotinoid levels in Asian populations are significantly higher than those in the US and Europe, which may be due to different dietary patterns and pesticide applications between regions.

Among the detected neonicotinoids, N-desmethyl acetamiprid, 5-hydroxy imidacloprid, and olefin-imidacloprid were found to be predominant.

While neonicotinoid metabolites exhibit higher detection frequencies and levels in humans than their parent compounds, research on neonicotinoid metabolites remains very limited. While current exposure assessments mainly focus on short-term urinalysis, biomaterials such as hair, nails, and other alternatives should also be considered for long-term monitoring. Large-scale epidemiological studies are critically needed to elucidate the potential health consequences associated with exposure to neonicotinoids.

Neonikotinoidler, küresel pazarda yaygın olan geniş spektrumlu bir böcek ilacı sınıfıdır. Çevrede yoğun bir şekilde dağılıp sıklıkla insanlarda meydana gelirler. NEO'ların nörolojik toksisite ve hedeflenmeyen memelilere diyabet gibi potansiyel sağlık etkileri endişeleri artırdı. Bu çalışma, insan numunelerindeki Neonikotinoidlerin analitik yöntemlerini, bunların dahili maruz kalma düzeylerini ve idrar, kan, saç, anne sütü, tükürük ve diş numunelerindeki kompozisyon profillerini küresel karşılaştırmalarla ve günlük Neonikotinoide maruz kalma dozu ve göreceli sağlık risklerini özetlemektedir. Asya popülasyonlarındaki idrar Neonikotinoid seviyeleri, bölgeler arasındaki farklı beslenme kalıpları ve böcek ilacı uygulamalarından kaynaklanabilecek şekilde ABD ve Avrupa'dakinden önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Tespit edilen Neonikotinoidler arasında N-desmetil asetamiprid, 5-hidroksiimidakloprid ve olefin-imidakloprid baskın olduğu bulunmuştur Neonikotinoid metabolitleri, insanlarda ana bileşiklerinden daha yüksek tespit frekansları ve seviyeleri sergilerken, Neonikotinoid metabolitleri üzerindeki araştırmalar çok sınırlı kalmaktadır. Mevcut maruz kalma değerlendirmeleri temel olarak kısa süreli idrar analizine odaklanırken, uzun süreli izleme için saç, tırnak ve diğer alternatifler gibi biyomalzemeler de dikkate alınmalıdır. Neonikotinoidlere maruz kalmayla ilişkili potansiyel sağlık sonuçlarını aydınlatmak için büyük ölçekli epidemiyolojik çalışmalara kritik olarak ihtiyaç vardır.