Erken Tunç Çağı'nda Batı ve Orta Anadolu Kültürel İlişkileri Işığında Depas ve Tankard Türü Kaplar


Creative Commons License

YILMAZ D.

Anadolu, sa.36, ss.41-60, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Anadolu
  • Sayfa Sayıları: ss.41-60

Özet

Seramik kaplar bir kültürün en önemli unsurudur. Kolay taklit edilmesi ve ta??ınabilmesi bakımından kültürel ili??kileri en iyi yansıtan malzeme grubudur. Erken Tunç Ça??ı boyunca çe??itli seramik kültürleri hem Batı hem de Orta Anadolu’da geli??mi??tir. Söz konusu yerel özellikteki seramikler, ticaret ve kültürel ili??kiler sonucunda asıl da??ılım alanından daha geni?? bir co??rafyada depas ve tankard gibi moda bir kap ??ekliyle ortaya çıkmı??tır. Bu makale Erken Tunç Ça??ı’nda Batı ve Orta Anadolu kültürel ili??kileri bakımından depas ve tankard türü kapları içermektedir. Bu tür kaplar Ege Dünyası, Balkanlar, Anadolu ve Suriye’ye kadar uzanan geni?? co??rafyada ortaya çıkmaktadır. Batı Anadolu kökenli olarak bilinen depas ve tankard türü kaplar bölgesel özellikleri bakımından çe??itli tiplere ayrılmaktadır. Söz konusu kaplar Batı ve Orta Anadolu’da ortak içme kültürünü göstermektedir. Bu makalede depas’lar dört ana tip ve tankard’lar iki ana tip altında incelenmi??tir. Batı Anadolu’da Pisidya ve Kuzeybatı Anadolu olmak üzere iki ana üretim merkezi bilinmektedir. Sonuç olarak; Batı ve Orta Anadolu’da ele geçen depas ve tankard’ların üretim merkezleri, yerel veya ithal örnekleri kültürel ba??lantıları göstermektedir. Batı Anadolu’daki üretim merkezlerinden Pisidya Bölgesi Orta Anadolu’nun güneyini, Kuzeybatı Anadolu üretim merkezi ise Orta Anadolu’nun kuzeyini yo??un bir ??ekilde etkilemi??tir. Bu kültürel ba??lantılar Orta Anadolu’nun güneyinde mimari ve küçük eserlerde görülürken; Orta Anadolu’nun kuzeyinde ise sadece küçük eserler de görülmektedir. ETÇ II-III boyunca depas ve tankard’lar kolay ta??ınabilir olmaları nedeniyle ticari faaliyetlerle veya yerel atölyeler arasındaki ba??lantılarla yayılmı?? olmalıdır.