Gramsci ve Hegemonik Olarak Okul


Aka A.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.12, no.21, pp.0-338, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The basics of article: İt is argued that Italican thinker’s about schooling ideas. İn Prison Notebooks and Letters of Antonio Gramsci claim that the school is hegemonic. As a Marxist, Gramsci is concerned with the promotion of revolutionary social change, and his works criticized the socio-economic and political status quo. According to Gramsci school is an integral component of any social hegemony. However, paradoxically, Gramsci’s prescriptions for curriculum and teaching method are essentially conservative. This paper focuses discrepancy between his revolutionary political and social theory and his conservatism with in the processes of schooling. in the processes of schooling. Purpose of the article:it is point out that Antonio Gramsci’s revolutionary politic and social theory by conservative between contradiction. The method of article: By reference from A. Gramsci's vorks, it is interpreted about his critical ideas of schooling. İt is used hermeneutic method in this article
İtalyan düşünür A. Gramsci'nin, eğitim-öğretim hakkındaki görüşlerini tartışmaktır. Antonio Gramsci “Hapishane Defterleri ve Mektuplar” adlı eserlerinde, okulun hegemonik bir işlev gördüğü tezini ileri sürer. Marksist bir teorisyen olarak Gramsci, devrimci sosyal değişme ile ilgilenir. Onun, çalışmalarının temeli sosyo-ekonomik ve politik statükoyu eleştirmeye dayanır. Ona göre okul, sosyal hegemonyanın bir parçasıdır. Fakat paradoksal olarak Gramsci'nin, eğitim-öğretim yöntemi ve müfredat konusunda önerdiği reçete özünde devrimci değil muhafazakardır. Çünkü o, eğitim-öğretim sürecinde disipline özel bir önem atfeder. Yazının Amacı : A. Gramsci'nin devrimci politik ve sosyal teorisi ile muhafazakarlığı arasındaki çelişkiyi göstermektir. Yazının Yöntemi: A. Gramsci'nin eserlerinden hareketle onun eğitim hakkındaki eleştirel görüşlerini irdelemektir. Tartışma ve Sonuç: Gramsci’inin kendi döneminin eğitim sistemine yaptığı eleştiriler ve bu eleştirilerin gerekçelerine (sosyo-ekonomik ve politik) yer verilmiştir.