Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Avrupa Algısı: ÇOMÜ Örneği


ÖZTÜRK İ. H. , GÜLELİ R.

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.112

  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.112

Özet

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINDA AVRUPA ALGISI: ÇOMÜ ÖRNEĞİ

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Avrupa hakkındaki algılarını incelemektir. Avrupa coğrafi bir birim olmanın ötesinde, siyasal, ekonomik, tarihsel ve kültürel olarak diğer kıtalardan ayrışan bir bütündür. Her ne kadar kendi içerisinde çok büyük farklıklar barındırsa ve siyasi bütünleşme çabalarında çok önemli sorunlarla yüz yüze olsa da, siyasal, tarihsel ve kültürel olarak bazı ortak özellikler taşımaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu, tarihsel gelişimi, günümüzdeki siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri ve eğilimleri, uluslararası ilişkileri, yurt dışına göç, spor ilişkileri gibi birçok faktör Avrupa kavramını Sosyal Bilgiler eğitimindeki temel kavramlardan birisi haline getirmektedir. Avrupa farklı veçheleriyle Sosyal Bilgiler dersi içeriklerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenlerin ders konuları hakkındaki algı, inanç ve tutumları onların öğretim etkinliklerini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bu açıdan Avrupa gibi öğretim içeriğinin anahtar kavramları hakkında öğretmenlerin algı, inanç ve tutumlarının incelenmesi önem arz etmektedir. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans programı 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Sosyal bilgiler eğitimi, öğretmen adayları, avrupa, algı, yapılandırılmış görüşme.

EUROPEAN PERCEPTION OF PROSPECTİVE SOCIAL STUDIES TEACHERS: COMU EXAMPLE

SUMMARY

The aim of this study is to evaluate the prospective Social Studies teachers’ perceptions on Europe. Beyond that Europe is a geographical unit; it is whole differing from other continents in terms of political, economic, historical and cultural aspects. Although it holds great differences in itself and faces to serious problems in political integration efforts, it carries some common characteristics in terms of political, historical and cultural means.  Turkey’s geographical location, historical developments, current political, economic and cultural characteristic and trends, international relations, international migrations, sporting relations type factors make Europe concept as one of the main concepts in Social Studies education. We see Europe frequently in the contents of Social Studies classes in its different aspects. Teachers’ perception, beliefs and attitudes about the class subjects are some of the most important factors affecting their teaching activities. In this context, investigating teachers’ perceptions, beliefs and attitudes on key concept of teaching content like Europe is important. Sample of the research is composed of 1., 2., 3. and 4. year students in bachelor’s degree program of Social Studies Education in the Faculty of Education, Canakkkale Onsekiz Mart University. As the data collecting tool, structured interview form is used and the data were analyzed by content analysis technique.

Keywords: Social studies education, prospective teachers, europe, perception, structured interwiew.