Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


Creative Commons License

DEMİR E., TORAMAN Ç.

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 4 - 06 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In the world where digitalization is spreading rapidly, information needs to be learned quickly, processed and finalized. This situation reveals the need to equip students with different skills. One of these skills is problem solving skills. The aim of this study is to examine the problem solving skills of secondary school students in terms of various variables. The research was in relational survey model and quantitative research method was used. The sample of the study consisted of 350 secondary school students in 5th, 6th, 7th and 8th grades selected from three public schools in Karabük city. In this research, Problem Solving Inventory for Children was used as data collection tool. The scale consists of 24 items and has a three-factor structure. According to the results of the research; 5th grade students' problem solving skills and self-confidence in problem solving point were higher than upper grade students; It was found that there is no relationship between students' problem solving skills and gender, education level of parents.

Dijitalleşmenin hızla yayıldığı dünyada bilginin hızlı bir şekilde öğrenilmesi, işlenmesi ve sonuçlandırılması gereği öğrencilerin farklı becerilerle donatılması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu becerilerden biri de problem çözme becerisidir. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde olup nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karabük İlindeki üç devlet okulundan seçilen toplam 350 adet 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencisi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. 24 maddeden oluşan ölçek üç faktörlü yapıya sahiptir. Araştırma sonuçlarına göre; 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin problem çözme becerileri ile problem çözme noktasında kendilerine güvenlerinin üst sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu; öğrencilerin problem çözme becerileri ile cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumları arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.