Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki: Çanakkale Örneği


Creative Commons License

BOZ M., BULUK B., Aydınkaya G., Arslantaş Y. A.

7. Uluslararası Girişimcilik Kongresi 7th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2016): Developed Entrepreneurship Ecosystems: R&D, Innovation, Clustering-Technoparks, Bişkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 May 2016, pp.385-399

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bişkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.385-399
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The questions of whether the personality traits affects to individual entrepreneurs and there is a relationship between personality traits and entrepreneurial propensity are one of the issues sought to be given the answers not only in the business world and but also in the literature.
In this study consists of two main parts, it is tried to contribute to the literature and working life by investigating the subject. In the first part of the study, the five-factor was examined and the achieved conclusions were mentioned briefly by given the similar literature studies as a result of searching of literature. In the second part of the study, a field research was carried out by the entrepreneurs and public-private sector employees who are operating in Canakkale. For this purpose, from February to June 2015, it was interviewed face to face with 461 people. The scale of the study, was prepared by utilizing the scale prepared by IPIP which was adapted from the model of "Big Five Factor Determining" that was developed by Goldberg (1992) and accepted in the world literature. In the statistical evaluation of research, the reliability analysis was conducted, in addition to benefiting from frequency tests, the significant differences between means was studied by using one-way analysis of variance and the test of the difference between two independent groups. As a result of the analysis, it was found that there were some significant differences between the salaried employees and entrepreneurs within the personality in dimensions of extraversion, agreeableness, conscientiousness, and intellect/imagination, but no significant difference was found between the two groups in the dimension of emotional.
Key Words: Entrepreneurship, Personality Characteristics, Entrepreneurship Characteristics

Kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki bulunup bulunmadığı, kişilik özelliklerinin bireylerin girişimci olup olmamasında etkisinin olup olmadığı sorusu, iş dünyasında ve literatürde cevabı bulunulmaya çalışılan konulardan birisidir.
Başlıca iki bölümden oluşan bu çalışmada, konu araştırılarak literatüre ve iş yaşamına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, beş fakör kişilik kuramı incelenmiş, literatür taraması sonucu ulaşılan benzer çalışmalar verilerek, ulaşılan sonuçlara kısaca değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, Çanakkale’de faaliyet gösteren girişimciler ve kamu - özel sektör çalışanları ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, Şubat – Haziran 2015 tarihleri arasında 461 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın ölçeği, Goldberg (1992) tarafından geliştirilen ve dünya literatüründe de kabul gören "Büyük beş faktör belirleyici” modelinden uyarlanarak IPIP tarafından hazırlanan ölçekten yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırmanın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde, güvenililirlik analizi yapılmış, frekans testlerinden yararlanmanın yanında, konu ortalamalar arası anlamlı farklılıklar bağımsız iki grup arası farkların testi, tek yönlü varyans analizi uygulanarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda, kişiliğin dışa dönüklük, uyumluluk, özdenetim/ sorumluluk ve gelişime açıklık boyutlarında girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu, duygusal denge boyutunda ise iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kişilik Özellikleri, Girişimcilik Özellikleri