Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış Pazarlamacı Devlet


TÜRGAY T.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.27, pp.104-113, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Traditional and new finance approaches include differ widely from each other on functions perspectives need to take in economy of the state. What can be done in the transition periods to a new opinion from the traditional opinion and what has been neglected in general needs to be done about "Leviathan Markets" when "Leviathan state" approach removed. It is a fact that neither alone state nor to the market alone of social resources, the economy and social order. Marketers state approach in dealing with externalities, by refraining from negative effects such as, intervention by way of force by the state, taxation of market functioning, punishment, limit the operation of the free market are more likely than other solutions. In the study, assuming that opinion be regarded as a market actor in the market economy of the state was adopted the right to act in the style of behavior of a business in the private sector. In this sense the state must protect the rights and interests of individuals as partners in the enterprise are considered and marketing their facilities, including those who request a tax deduction in market conditions, entitled to the return of some provisions

Geleneksel ve yeni maliye yaklaşımlarının devletin ekonomide üstlenmesi gereken fonksiyonlarına bakış açıları birbirlerinden oldukça farklılık içermektedir. Geleneksel anlayıştan yeni anlayışa geçiş dönemlerinde neler yapılabileceği ve “Leviathan Devlet” anlayışı ortadan kaldırıldığında karşılaşılması olası olan “Leviathan Piyasa” konusunda neler yapılması gerektiği, genel olarak göz ardı edilmiştir. Toplumsal kaynakların, ekonominin ve toplumsal düzenin ne tek başına devlete, ne de tek başına piyasaya terk edilemeyeceği gerçektir. Pazarlamacı devlet anlayışıyla dışsallıklarla mücadelede devlet tarafından zorlama yolu ile müdahaleler yerine; piyasa işleyişini vergilendirme, cezalandırma, serbest piyasa işleyişini sınırlandırma gibi olumsuzluklardan uzak durulması diğer çözüm önerilerine göre daha olasıdır. Çalışmada devletin, piyasa ekonomisi içerisinde bir piyasa aktörü olarak değerlendirilebileceği görüşü varsayılarak özel kesimdeki bir işletmenin davranış tarzı içerisinde davranma hakkı olduğu kabul edilmiştir. Devlet bu anlamda ortakları olarak kabul edilen bireylerin haklarını ve çıkarlarını koruması gereken bir işletmedir ve vergi indirimi gibi olanakları piyasa koşulları içerisinde talep edenlere pazarlarken, karşılığında bazı karşılıklara hak kazanmaktadır