Sınıf Öğretmeni Adaylarının İstatistiğe Yönelik Tutumları ile Matematik Okuryazarlığı ÖzYeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

ŞENOL A. , Dündar S., TEMEL H.

2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adıyaman
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Günümüzde matematiği günlük hayata aktarabilen, problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini ifade eden ve akıl yürütebilen, eleştirel düşünebilen ve matematiksel düşünme becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yetiştirmede en önemli unsurlardan birisi öğretmenlik mesleği olup, bu meslek grubu içerisinde sınıf öğretmenliğinin ayrı bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları bilişsel ve duyuşsal durumları mesleki hayatlarını etkilediği bilindiğinden bu benzeri çalışmalar öğretmen eğitiminde önem arz etmektedir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının istatistiğe yönelik tutumları ile matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri incelenmiştir. Öğretmen adaylarının ölçeklerden aldıkları puanların çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiş ve matematik okuryazarlığı öz-yeterliği ile istatistiğe yönelik tutumları arasındaki ilişki belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Marmara Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören toplam 214 öğretmen adayından oluşmuştur. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği, İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik işlemleri, ilişkisiz örneklem için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskal Wallis-H testi ve regrasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlilik ölçeğinden aldıkları puan ile sınıf düzeyi değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuşken, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Aynı şekilde istatistiğe yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puan ile sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği puanları ile istatistiğe yönelik tutum ölçeği puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Matematik okuryazarlığı, istatistik yönelik tutum, sınıf öğretmeni adayları