Neoliberal Dönüşümün Sağlıktaki İzdüşümleri Temel Sağlık Aktörlerince Bu İzdüşümlerin Algılanma Biçimleri


Aka A.

Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi, vol.23, no.1, pp.131-148, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Concrete indicators of restructuring in health, this study examined perceptions of health by the staff of the State Hospital Canakkale (CDH), and Turkey High Specialization Training and Research Hospital (TYİEAH) working on at the doctors, nurses and servants, conducted with help. This is the total number of employees of two hospital 2254’dür. This number is approximately 17% (310 people) with the survey was conducted. The reason of selecting these three occupational groups in health care workers to have the largest population, seen as the cornerstones of the health care institution, and at the same time as the socio-cultural and economic level is very different from each other as representatives of the layers resulted. Health impact of neo-liberal policies that were different from each other on the examination of three layers is quite significant that in this respect. In addition, two of the city in terms of population and facial measurements (metropolitan and small city) was selected because of the city according to the size of the neo-liberal policies in the health domain, if different defination. 47% of those surveyed, only 17(148) CDH, 52.3% ‘ fame (162) is the TYİH employees. On the multiple effects of neoliberal health policies include health service providers (economic, political, socio-cultural) to analyze using SPSS 16.0 statistical package program resolved. To see the relationship between the dependent and independent variables, Chi Square test, One Way ANOVA test was used, and Regression Testing.
Sağlıkta yeniden yapılanmanın somut göstergelerinin sağlık çalışanları tarafından nasıl algılandığını inceleyen bu çalışma Çanakkale Devlet Hastanesi (ÇDH) ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TYİEAH)’nde çalışan doktor, hemşire ve yardımcı hizmetliler ile gerçekleştirilmiştir. Bu iki hastanenin toplam çalışan sayısı 2254’dür. Bu sayının yaklaşık %17 (310 kişi)’si ile anket yapılmıştır. Bu üç meslek grubunun seçilmiş olmasının nedeni sağlık çalışanları içerisindeki en büyük popülasyona sahip olmaları; sağlık kurumunun temel taşları olarak görülmeleri ve aynı zamanda sosyokültürel ve ekonomik düzey olarak birbirlerinden oldukça farklı katmanları temsil etmelerinden kaynaklanmıştır. Uygulanan neoliberal sağlık politikalarının etkisinin birbirinden farklı bu üç katman üzerinde incelenmesi bu açıdan oldukça manidardır. Ayrıca nüfus ve yüz ölçüm bakımından iki farklı kentin (metropol ve küçük kent) seçilmesinin nedeni ise neoliberal sağlık politikalarının kentin büyüklüğüne göre etki alanının farklı olup olmadığını belirleyebilmektir. Çalışmaya katılanların %47,7’sini (148) ÇDH, %52,3’ünü (162) ise TYİEAH çalışanları oluşturmaktadır. Neoliberal sağlık politikaların sağlık hizmetini sunanlar üzerinde çoklu etkilerini (ekonomik, politik, sosyo-kültürel) analiz edebilmek için SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için Ki Kare Testi, One Way Anova Testi ve Regresyon Testi kullanılmıştır.