Approaches on Water Literacy and Water Footprint


ILGAR R.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , vol.13, no.73, pp.294-307, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, water literacy and water footprint were investigated. Human, depending on the lack of water environment, deforestation, extinction of living species faced many problems such as drought, global warming and climate changeDemand for water is increasing in cities according to population growth. We demand increasing; usage, waste and unconscious consumption habits have increased. It is our duty to use our limited natural resources consciously for our common future. Deficiencies in environmental program were approached from this perspective. Water footprint average was estimated as The world is 1.243 m3, The European Union is 1.750 m3, Turkey is also that 1.519 m3. It is very difficult to increase the green and blue category for Turkey and world. Because it is not possi

Bu çalışmada su okuryazarlığı ve su ayak izi ele alınmıştır. İnsanoğlu su sorunuyla bağlantılı olarak çevre, ormansızlaşma, canlı türlerinin neslinin tükenmesi, kuraklık, küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmış durumdadır. Nüfus artışına göre şehirlerde su talebi sürekli artmakta ve artış talebi devam etmektedir. Aşırı kullanım, israf ve bilinçsiz tüketim alışkanlıkları ise sürekli artmaktadır. Sınırlı doğal kaynaklarımızı ortak geleceğimiz için bilinçli kullanmak ana görevimizdir. Çalışma bu perspektifte şekillenmiştir. Su ayak izi dünya ortalamaları 1.243 m3, Avrupa Birliği için 1.750 m3, Türkiye içinse 1.519 m3 olarak hesaplanmıştır. Türkiye ve dünya yeşil ve mavi kategoriyi attırmak oldukça zordur. Çünkü yerküredeki suyu arttırmak olanaksızdır. Gri içinse sadece verimli kullanım çevre koruma tedbirleri önemlidir.