THE ROLE OF LIVING ROOFS IN URBAN LIFE


Sağlık E., Akbulut F.

1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 January 2021, vol.1, pp.259-276

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.259-276
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

People migrate from the countryside to the city in order to improve their quality of life and to become economically powerful. However, as a result of these migrations, the use of green space is restricted due to population growth in cities, making it difficult for people to achieve the quality of life they dream of. In cities, natural areas are not given the necessary importance and resources are being reduced by irresponsible use. The reason why it was focused on cities in this study was because cities are both the main consumers of natural assets and the main increasers in wastes. With the deepening of ecological destruction, solutions for environmental protection and various studies have been ensued. Roof gardens have started to be discussed in line with the researches carried out within the framework of sustainability and the technology that has developed over time. The main focus of our study was the effects of roof gardens on urban life. In this direction, a comprehensive survey of the relevant domestic and foreign literature was firstly conducted. In line with the research topic, the concepts of sustainability, urban sustainability and roof garden were examined, articles were selected, examined and the data obtained were analyzed to define the effects of roof gardens on the environment, economy and also social factors within the framework of sustainability. According to the data obtained, the advantages of roof gardens and the disadvantages they create were also mentioned. The changes made by roof gardens, especially in increasingly crowded cities, were revealed by addressing their impact on urban life, and these changes were supported by written and visual examples. The advantages determined as a result of the research were examined under three headings. These gardens environmentally contribute to preserving biodiversity and habitat, managing rainwater, improving air quality, reducing the impact of the urban heat island and reducing noise; economically to extending the life of the roof, increasing insulation and energy efficiency and urban agriculture; and socially to adding aesthetic value to buildings, creating recreational areas and improving human health. As a result of increasing the use of these isarc 1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ 16-17 OCAK 2021 İSTANBUL 260gardens, urban areas can be transformed into more livable areas, and urban sustainability can be achieved by finding solutions to environmental, social and economic problems. In conclusion of this research paper, it was aimed to increase the use of roof gardens by creating a sustainable design philosophy. Keywords: Ecology, Roof Gardens, Sustainability, Urban Life, Urban Problems.

İnsanlar gerek yaşam kalitelerini arttırmak gerekse ekonomik açıdan güçlenmek için kırsaldan kente doğru göç etmektedirler. Fakat bu göçlerin sonucunda kentlerde nüfus artışına bağlı olarak yeşil alan kullanımı kısıtlanmakta ve insanların hayal ettikleri yaşam kalitesine ulaşmaları zorlaşmaktadır. Kentlerde doğal alanlara gereken önemin verilmemesi ve kaynakların sorumsuz bir biçimde kullanılarak azalması halen görülmekte olan olgulardır. Bu çalışmada kentlere odaklanılmasının nedeni, kentlerin gerek doğal varlıklarda esas harcayıcı gerekse artıklarda başlıca artırıcı olmasından dolayıdır. Ekolojik tahribatın derinleşmesiyle birlikte çevrenin korunmasına yönelik çözüm önerileri ve çeşitli çalışmalar ortaya çıkarılmıştır. Sürdürülebilirlik çerçevesinde yapılan araştırmalar ve zamanla gelişen teknoloji doğrultusunda çatı bahçeleri ele alınmaya başlanmıştır. Çalışmamızın ana odağı da çatı bahçelerinin kentsel yaşamda oluşturduğu etkilerdir. Bu doğrultuda ilk olarak ilgili yerli yabancı literatürlerin kapsamlı taraması yapılmıştır. Araştırma konusu doğrultusunda sürdürülebilirlik, kentsel sürdürülebilirlik ve çatı bahçesi kavramları irdelenmiş, çatı bahçelerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde çevreye, ekonomiye ve ayrıca toplumsal faktörlere atfedilen etkilerini tanımlamak için makaleler seçilmiş, incelenmiş ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda çatı bahçelerinin yararlarından ve bunun yanında oluşturduğu dezavantajlardan da bahsedilmiştir. Çatı bahçelerinin özellikle gittikçe kalabalıklaşan kentlerde, kent hayatına olan etkileri ele alınarak yaptığı değişimler ortaya çıkarılıp ve bu değişimler yazılı ve görsel olarak örneklerle desteklenmiştir. Araştırma sonucunda saptanan faydalar üç başlıkta incelenmiştir. Bu bahçeler çevresel olarak; biyoçeşitlilik ve habitatın korunması, yağmur suyunun idaresi, hava niteliğinin iyileştirilmesi, kentsel ısı adasının etkisinin azaltılması ve gürültünün azaltılmasına, ekonomik olarak; çatı ömrünün uzatılması, yalıtım ve enerjide verimliliğin arttırılması ve kentsel tarımın yapılmasına, toplumsal olarak; yapılara estetik değer kazandırılması, rekreasyon alanlarının oluşturulması ve isarc 1.ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK KONGRESİ 16-17 OCAK 2021 İSTANBUL 259insan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bahçelerin kullanımının arttırılması sonucunda çevresel, toplumsal, ekonomik alandaki problemlere çözüm bulunarak kentsel alanlar daha yaşanılabilir alanlara dönüştürülebilir ve kentsel sürdürülebilirlik sağlanabilir. Bu araştırma makalesi sonucunda sürdürülebilir tasarım anlayışı oluşturularak çatı bahçelerinin kullanımının arttırılması hedeflenmiştir. Anahtar sözcükler: Çatı bahçeleri, kentsel problemler, kentsel yaşam, sürdürülebilirlik, ekoloji