The Reasons of the Dissolution of Ethical Values in the Family Institution


Akın A.

ULUSLARARASI AİLE SEMPOZYUMU AİLE KURUMUNUN BEKASINA YÖNELİK ÇAĞDAŞ FIRSATLAR/TEHDİTLER, Sinop, Turkey, 15 - 17 October 2020, vol.1, pp.239-252

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sinop
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.239-252
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The function of ethical values is to enable people to use their intelligence and mind in a positive way (in the direction of harmony with life-nature-universe). Ethical values force people to adopt a criterion that they refer to when evaluating various people's qualities, desires and intentions, especially in ethical behavior. In line with these criteria, man gives meaning to life, reaches the consciousness of existence, understands the blessings he is in and can know the limits of his abilities. In this way, people gain the ability to cope with life's problems, discover the balance in life, and thus reach happiness.It cannot be said that the child has ethical values from birth. But there is a moral ability in her that is suitable for development and maturity. One of the most important factors in the formation of ethical values in the family, perhaps the most important; this is a feeling of shame. With this feeling, the child turns away from the bad and turns towards the good. If this feeling cannot be developed and becomes blind, good and bad and sin and thawab will have no meaning in the child. In that case, this beautiful feeling bestowed by Allah must be treated well. Another is conscience. This emotion, which controls even intentions that have not yet been implemented, allows to distinguish good from bad. It is necessary to know the roles of love, family and environment in the development of these abilities that are acquired in childhood and directly concern ethical values, and act accordingly. Most of the family problems we observe in our society today; It is possible to say that it is based on domestic violence, severe conflict, moral weakness, lack of education, fast developing technology, lack of sense of responsibility, excessive individuality and consequently the demand for independence and cultural identity problem. In this context, the aim of the report is to examine closely a series of fundamental problems threatening ethical values in the family institution, and to reveal the relationship between certain changes and transformations, social life and ethical values. The data collected through in-depth interviews, observations and document analysis in the study were subjected to content analysis.

Keywords: Family, Ethic, Value, Culture. 

Etik değerlerin işlevi, insanın zekâsını ve aklını olumlu yönde (hayata-tabiata-evrene uyum yönünde) kullanmasını sağlamaktır. Etik değerler insanı, özellikle etik davranış konusunda, çeşitli insanları, insanlara ait nitelikleri, istek ve niyetleri değerlendirirken başvurduğu bir ölçüt edinmeye zorlar. Bu ölçütler doğrultusunda insan hayata anlam verir, varlık bilincine erer, içinde bulunduğu nimetleri idrak eder ve yeteneklerinin sınırını bilebilir. Bu sayede insan hayatın problemleriyle baş edebilecek bir yetenek kazanır, hayattaki dengeyi keşfeder ve böylelikle mutluluğa erer. Çocuğun doğuştan etik değerlere sahip olduğu söylenemez. Fakat onda gelişip olgunlaşmaya elverişli ahlâkî bir kabiliyet bulunmaktadır. Ailede etik değerlerin oluşumunda en önemli unsurlardan biri, belki de en önemlisi; hayâ duygusudur. Çocuk bu duyguyla kötüden uzaklaşarak iyiye yönelir. Eğer bu duygu geliştirilemez, körleşirse çocukta iyi ve kötü ile günah ve sevabın bir anlamı kalmaz. O halde Allah’ın bahşettiği bu güzel duygunun iyi işlenmesi gerekir. Bir diğeri vicdandır. Henüz uygulanmamış niyetleri bile denetim altında tutan bu duygu, iyiyi kötüden ayırt etmeyi sağlar. Çocuklukta edinilen ve etik değerleri doğrudan ilgilendiren bu kabiliyetlerin gelişmesinde sevgi, aile ve çevrenin rolünü iyice bilip ona göre hareket etmek gerekir. Bugün toplumumuzda gözlemlediğimiz aile sorunlarının çoğunun; aile içi şiddete, şiddetli geçimsizliğe, ahlâkî zafiyete, eğitim eksikliğine, hızlı gelişen teknolojiye, sorumluluk bilinci noksanlığına, aşırı bireysellik ve buna bağlı olarak bağımsızlık talebine ve kültürel kimlik problemine dayandığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda bildirinin amacı günümüzde aile kurumundaki etik değerleri tehdit eden ciddi bir dizi temel sorunları yakından inceleyerek, belirli değişimler ve dönüşümler ile sosyal yaşam ve etik değerler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırmada derinlemesine görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla toplanan veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile, Etik, Değer, Kültür.