Sosyal Medya Kullanımı Ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

BOZ M., BULUK B., Aysu S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi – International Journal of Economic and Administrative Studies, vol.3, pp.633-648, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Social media and especially social capital issues are among the most important areas of study that have been the subject of research by many disciplines covered by social sciences in recent years. One of the most important indicators of social capital production is undoubtedly the use of social media. In this context, the main aim of the study is to determine the level of the relationship between the use of social media networks and the production of social capital by university students that makes the most use of social media networks in our country. The data obtained from the questionnaire was prepared as a result of face-to-face interviews between 1 November and 15 December 2016 with a total of 400 students selected according to the judicial sampling method in Çanakkale Onsekiz Mart University Campus. At the end of the study, it was seen that there was a meaningful relation between the social media usage of the university students and the social capital productions despite their lower social capital levels. Some suggestions have been made to increase the social capital levels of young people just like university students in the direction of the results obtained from the study.
Keywords: Social Media, Social Capital, University Students

Sosyal medya ve özellikle sosyal sermaye konuları, son yıllarda sosyal bilimlerin kapsadığı birçok disiplin tarafından araştırma konusu edinilen en önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Sosyal sermaye üretimini tespit etmenin en önemli göstergelerinden birisi de kuşkusuz sosyal medya kullanımıdır. Bu bağlamda ülkemizde sosyal medya ağlarını en çok kullanan insan unsuru olan üniversite öğrencilerinin, sosyal medya ağlarını kullanımları ile sosyal sermaye üretimleri arasındaki ilişkinin düzeyini tespit etmek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan anket formundan elde edilen veriler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkez Kampüs genelinde yargısal örnekleme yöntemine göre seçilen toplam 400 öğrenci ile 1 Kasım-15 Aralık 2016 tarihleri arasında yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları ile sosyal sermaye üretimleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu ancak sosyal sermaye düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda üniversite öğrencilerinden hareketle gençlerin sosyal sermaye düzeylerinin artırılmasına yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.