Erişkin HBsAg pozitif hastalarda Hepatit A seroprevalansı


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö., Kılıç S. S., Tahmaz A.

Genel Tıp Dergisi, vol.30, no.3, pp.157-161, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Genel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.157-161
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Öz Amaç: Hepatit A virüs (HAV) nadiren fulminan hepatite neden olmakla beraber, özellikle viral hepatit kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde görülebilen HAV ko-enfeksiyonu daha ciddi klinik tablolara neden olabilir. Bu çalışma, erişkin HBsAg pozitif hastalarda saptanan HAV seropozitiflik oranlarının ve HAV immünizasyon ihtiyacının saptanması, olguların yaşlarına göre gruplandırılması ve ülkemizde farklı bölgelerden yapılan çalışmalarla kıyaslamanın yapılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine 01.01.2016 ile 01.01.2018 tarihleri arasında başvuran HBsAg pozitif erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak dosya incelemesi ile elde edildi. Hastaların HBsAg ve Anti-HAV Ig G tetkikleri Elisa yöntemi ile Arcitect I 2000 system (Abbott Laboratories Abbott Park, IL,USA) ile mikrobiyoloji laboratuvarında çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 486 vakanın yaş ortalaması 36,4 ±14,6 (yaş aralığı 18-77) olup, 375’i (%77,2) kadın, 111’i (%22,8) erkekti. HBsAg pozitif hastalarda Anti-HAV Ig G pozitifliği; 18-30 yaş arası 59/157 (%37.5) ve tüm yaş gruplarında 486/340 (%69.9) idi. Sonuç: Çalışmamızda hepatit B virüs enfeksiyonu olan 30 yaş altındaki kişilerde, HAV ile karşılaşma oranı %37.5 olup, bu yaş grubunun yaklaşık %63’ünün HAV enfeksiyonuna karşı risk altında olduğu saptanmıştır. HAV enfeksiyonunun kronik hepatit B’ li hastalarda daha riskli komplikasyonlara sebep olması nedeniyle bu hastalardan seronegatif olanlara HAV aşısının uygulanması unutulmamalıdır. Anahtar Kelimeler: HBsAg, Anti-HAV seropozitifliği, Hepatit A seroprevelans, erişkin