Ulipristal Asetatın Ratlarda Oluşturulan Cerrahi Endometriozise Etkisi


DURAN M. N., ŞAHİN H. Ö., DEMİR B., KILINÇ N.

Mardin Artuklu University, vol.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Ulipristal Asetat'ın ratlarda oluşturulan endometriozis odakları üzerindeki etkisinin araştırılması hedeflendi.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, yaklaşık 280 gram ağırlığında 12 haftalık ratlarla yürütüldü. Otolog endometriozis modeli oluşturulduktan sonra, ulipristal asetat almayan gruba günlük oral salin, ulipristal asetat verilen gruba  ise 4 hafta süreyle 0.5 mg/kg (0.125 mg/rat/gün) oral yolla verildi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler için ektopik endometriyal dokular çıkarıldı. Boyama Hematoksilen-Eozin, Ki-67 ve Siklooksijenaz-2 ile yapıldı.

Bulgular: Ektopik endometrium yüzey epitelinin Hematoksilen-Eozin Boyama skoru ulipristal asetat negatif grubunda 2,5 puan, ulipristal asetat pozitif grubunda 0,5 puan olarak bulundu. İmmünhistokimyasal değerlendirmede ektopik endometriyal yüzey epitelinin Ki-67 pozitifliği ulipristal asetat negatif grubunda %71.2, ulipristal asetat pozitif grubunda ise %31,7 olarak bulundu. Siklooksijenaz-2 pozitifliği ulipristal asetat negatif grubunda %67, ulipristal asetat pozitif grubunda ise %27 olarak tespit edildi.

Sonuçlar: Hematoksilen-Eozin boyaması, ulipristal asetat negatif grubunun 2.5 (iyi-orta derecede korunmuş epitel) ve ulipristal asetat pozitif grubunun 0.5 (epitel nadiren var veya yok) olduğunu ortaya koydu. Ulipristal asetat pozitif grubunda Ki-67 ve Siklooksijenaz-2 immünohistokimyasal pozitiflik yüzdesinin ulipristal asetat negatif grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı bulundu. Bu konuda daha fazla literatür verisine ihtiyaç vardır.