Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Acil Durumlara ve Afetlere Karşı Hazırlık Hakkındaki Bazı Davranışlarının Saptanması


KOÇAK H., ALTINTAŞ K. H.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2581-2590

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2581-2590
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Disasters are ecological events that bring about a tremendous loss of life and property by disrupting the ordinary order of life of a community. Emergency is the adverse effects on life, property, and environment of a small risk that does not exceed the capacity of emergency crews when it is answered by emergency crews. Today, the risk of emergency and disaster that could occur due to human-made reasons (traffic accidents, fires etc.) and technological reasons (nuclear, biological, chemical, heavy industrial accidents etc.) have been gradually increasing. The first 72 hours after disasters are very crucial. Some preparations about emergencies and disasters should be made in silent periods in order to survive during these golden hours.
The population of this study is comprised of 1st and 4th Grade Nursing students of the University of Hacettepe. The research is a descriptive epidemiological study. The questionnaire prepared for this research has been distributed to 1st and 4th Grade Nursing students of the University of Hacettepe and carried out under observation. The ages of participants range from 17 to 26. The mean age of the participants is 21, 9±2, 3. 33.2 % (n=26) of the participants have stated their experience of emergency while 60.5 % (n=46) of them have reported their experience of disaster. 19.5 % (n=15) of the participants have stated that they are a member of a voluntary non-governmental organization about disasters. Whereas the participants 68.4 % (n=52) of which have pointed out that they had a training on emergency and disaster, 92.3 % (n=48) of them have reported that they have experienced first aid training at the utmost. On the other hand, 15.8 % (n=12) of them have stated that they had fire safety training. 59.2 % of the participants (n=45) have indicated that they would like to get an education on disasters.
In conclusion, it has been revealed that nursing students that will undertake critical duties on health responses to disasters in future should have a further education about these issues. The majority of the students having participated to the research are aware of this requirement.
Key Words: Emergency, Disaster, Disaster Training, Disaster Preparedness, Personal Preparedness

Afetler toplumun olağan yaşam düzenini bozarak, büyük miktarlarda can ve mal kaybına yol açan ekolojik olaylardır. Acil durum;ise, acil durum ekipleri tarafından yanıt verildiğinde ekiplerin kapasitesini aşmayacak kadar küçük bir tehlikenin can, mal, ve çevre üzerinde yarattığı kötü etkilerdir. Günümüzde dünyada insan eliyle (trafik kazaları, yangınlar vb) ve teknolojik (nükleer, biyolojik, kimyasal, ağır sanayi kazaları vb) nedenlere bağlı olarak oluşabilecek acil durum ve afet riskleri giderek artmaktadır. Afetler sonrasında ilk 72 saat çok önemlidir. Bu altın saatlerde hayatta kalabilmek için acil durum ve afetlere karşı sessiz dönemlerde hazırlık yapılmalıdır.
Bu araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik bölümü 1. ve 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir araştırmadır. Araştırma için hazırlanan anket formu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılarak gözlem altında uygulanmıştır. Araştırmaya katılanların yaşları 17-26 yaş aralığındadır. Katılımcıların yaş ortalaması 21,9±2,3 yıldır. Katılımcıların %33,2’si (n=26) acil durum, %60,5’i (n=46) afet yaşadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %19,5’i (n=15) afetlerle ilgili gönüllü bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %68,4’ü (n=52) acil durum ve afetlerle ilgili bir eğitim aldığını belirtirken eğitim alanlar içerisinde %92,3 (n=48) en fazla ilk yardım eğitimi aldığını, %15,8’i (n=12) yangın güvenliği eğitimi aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %59,2’si(n=45) afetlerle ilgili bir eğitim almak istediğini belirtmiştir.
Sonuç olarak; ilerde afet sağlık yanıtında önemli görevler üstlenecek hemşirelik öğrencilerinin bu konularda daha fazla eğitim almaya gereksinimleri olduğu anlaşılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir bölümü bunun farkındadır.
Anahtar Kelimeler: Acil Durum, Afet, Afet Eğitimi, Afete Hazırlık, Kişisel Hazırlık