BİR DEĞİŞİMİN İÇ GİRİŞİMCİLİK YOLUYLA YÖNETİMİ: ESNAF LOKANTASINDAN TEMATİK JAPON RESTORANINA GİDEN SÜREÇ


Creative Commons License

BÜYÜK Ö., DEMİR C.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY TOURISM RESEARCH, vol.5, no.2, pp.99-115, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The data of this research, which deals with the change management process of a food and beverage business that turned into a thematic Japanese restaurant from an artisan restaurant, through a case study design, were collected by semistructured interview method. The collected data were analyzed by the MaxqDa software. In this study, the intrapreneurship characteristics of the organization were determined, the effects of these characteristics on the change management process evaluated on the SERCREA+ change management model were revealed, and the source of the organizational information used in the change process was identified. As a result of the study, emotional intelligence was determined as the most dominant intrapreneurship feature that activates organizational change and the redefinition dimension was the most influential feature on change-oriented, which is one stage of organizational change. In addition, it has been clarified that the organization obtains most of the information it uses in this process from its experiences. As a result of the research, it has been determined that there is a significant relationship between the characteristics of intrapreneurship and the change management process.

Esnaf lokantası iken Tematik bir Japon Restoranına dönüşen bir yiyecek içecek işletmesinin değişim yönetimi sürecini vaka incelemesi deseni aracılığı ile ele alan bu araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler MaxqDa programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Çalışmada işletmenin iç girişimcilik özelliklerinin ne olduğu saptanmış, bu özelliklerin SERCREA+ değişim yönetimi modeli üzerinde değerlendirilen değişim yönetimi sürecine olan etkileri ortaya konmuş ayrıca, değişim sürecinde kullanılan örgütsel bilginin kaynağı saptanmıştır. Çalışma sonucunda değişimi harekete geçiren en baskın iç girişimcilik özelliğinin duygusal zeka olduğu belirlenmiş; değişim aşamalarından biri olan yeniden tanımlama boyutuna en fazla etki eden özelliğin ise değişim odaklı olma olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer yandan örgütün bu süreçte kullandığı bilginin büyük bölümünü deneyimlerinden elde ettiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda iç girişimcilik özellikleri ile değişim yönetimi süreci arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.