İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Tehlike Algılarının İncelenmesi


DALYAN O., PİŞKİN M., CANPOLAT E.

International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), vol.33, no.4, pp.670-676, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Abstract With the increase in the importance given to occupational health and safety, the importance given to occupational safety training has increased. Many studies on the causes of occupational accidents indicate that there are cases called "unsafe behaviors" that are caused by the individual mistakes of the employees at a rate of 80-90%. Efficient occupational health and safety training is an important issue that needs to be emphasized in order to correct the mentioned individual mistakes and reduce occupational accidents and diseases. In this study, in order to increase the efficiency of occupational safety trainings, trainings in different structure were applied to 3 working groups consisting of 50 people with the same number and similar quality. The first group was given job-specific training in the office, the second group was given job-specific toolbox training in the working area, the last group was given both job-specific and job-specific toolbox training. After the trainings, instead of multiple-choice exams, infographic drawing surveys containing job-specific hazards were applied to the personnel, and the change in the hazard perceptions of the personnel according to the trainings of different structures was determined. SPSS 22.0 program was used in the statistical analysis of the data obtained in the study. According to the results of the analysis, it was concluded that coeducation was more effective in increasing the danger perception of the personnel compared to the other two types of education. Also, the groups that need to be specially trained are classified according to their demographic characteristics.

İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin artmasıyla beraber iş güvenliği eğitimlerine verilen önemde artmıştır. İş kazalarının nedenleri hakkında yapılan birçok araştırmada, %80-90 oranında personellerin bireysel hatalarından kaynaklanan ve “güvensiz davranışlar” olarak adlandırılan durumlardan olduğu belirlenmiştir. Bahsi geçen bireysel hataların düzeltilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması için verimli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu çalışmada, iş güvenliği eğitimlerinin veriminin arttırılması amacıyla aynı sayıda ve benzer nitelikte 50’şer kişiden oluşan 3 çalışma grubuna farklı eğitimler uygulanmıştır. İlk gruba ofis ortamında işe özel eğitim, ikinci gruba çalışma ortamında işe özel işbaşı eğitimi, son gruba hem ofis ortamında işe özel eğitim hem de çalışma ortamında işe özel işbaşı eğitimi verilmiştir. Eğitimler sonrasında personellere çoktan seçmeli sınav yerine içeriğinde işe özgü tehlikeleri barındıran infografik çizim anketler uygulanarak personellerin tehlike algılarının farklı eğitimlere göre değişimi incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, işe özgü eğitim ile işe özel işbaşı eğitiminin birlikte verildiği karma eğitimin, diğer iki eğitim türüne göre personellerin tehlike algısının arttırılmasında daha olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, özel olarak eğitime tabi tutulması gereken gruplar demografik özelliklere göre sınıflandırılmıştır.