Yanık Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar


Creative Commons License

Alkan S., Günal Ö., Kılıç S. S., Tahmaz A., Ceylan A.

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.327-331, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17517/ksutfd.792932
  • Journal Name: KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.327-331
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Şiddetli yanık hastalarının hayatta kalması günümüzde yoğun bakım alanındaki ilerlemelerle birlikte artmasına rağmen, sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlar (SHİE), bu hastaların artmış mortalite ve morbiditenin sebeplerinden biridir. Cilt bütünlüğünün bozulması, yanığın immünsüpresif etkileri, çoklu invaziv girişimler, uzun süreli hastanede yatış gibi nedenlere bağlı olarak, yanık hastaları hastaneye bağlı enfeksiyonlara daha yatkındır. Bu retrospektif çalışmanın amacı, yanık hastalarında gelişen SHİE’larda etken mikroorganizmaların dağılımının irdelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesinde Ocak 2014 - Aralık 2018 tarihleri arasında retrospektif bir çalışma yapıldı. Veriler sürveyans ve CDC kriterleri izlenerek toplandı. Bulgular: Çalışmamızda 68 hastada toplam 168 SHİE tespit edildi. SHİE gelişen olguların 19'u (% 70,3) erkek, 49'u (% 29,1) kadındı. En sık saptanan SHİE, yanık enfeksiyonu idi (% 74,4). En yüksek hasta sayısı 2014 yılında tespit edildi. Acinetobacter baumannii (% 30,3), Staphylococcus aureus (% 17,3), Pseudomonas aeruginosa (% 14,3) ve Enterococcus spp. (% 12) en sık izole edilen mikro organizmalardı (Tablo 2). Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon gelişen hastaların ortalama hastanede kalış süresi 41±14,2 gün, 18’inin (%26,5) <30 gün, 43’ünün (%63,2) 30-89 gün, 7’sinin (%10,3) >90 gün idi. Mortalite oranı % 4,4 idi. Sonuç: Çalışmamızda, non-fermentatif gram negatif basiller ve antibiyotiğe dirençli gram pozitif koklardan kaynaklanan enfeksiyonlar, SHİE'ların büyük bir kısmını oluşturdu ve majör enfeksiyon bölgesi yanık enfeksiyonu idi. İyi tasarlanmış enfeksiyon kontrol programları, el hijyeni ve bu birimdeki personelin eğitimi, gereksiz invaziv enstrümanlardan kaçınılması ve uygun antimikrobiyal tedavinin kullanılması, yanık ünitelerindeki SHİE ve mortalite oranlarının azaltılmasına yardımcı olabilir.