Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kent Kimliğinde Önemi: Çanakkale Örneği


Creative Commons License

Erduran Nemutlu F., Çelik Çanga A.

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1125-1133

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1125-1133
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

 Kültürel peyzaj, kültürel ve doğal kaynakları içeren, tarihi bir olay ve bir etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır. Bu bağlamda kentlerde kültürel peyzaj özelliği taşıyan alanların saptanması, bu alanlara ilişkin envanterin oluşturulması ve değişimin izlenmesi; karar verme, politikalarını oluşturma ve peyzaj yönetimi süreçlerinde güvenilir verinin sağlanması bakımından oldukça önemli ve gereklidir. Bu gerçekten hareket ile çalışmada son yıllarda hızlı kentleşme baskısının yaşandığı Çanakkale kentinin sahip olduğu kültürel değerlerin kentsel tasarımlarda ön plana çıkarılması ve kentsel planlamada etkin koruma önlemleri ile kullanılması amaçlanmıştır. Çanakkale kenti, tarih öncesi dönemlerden itibaren çok farklı uygarlıkların yerleşim merkezi olması nedeni ile zengin kültürel değerlere sahiptir. Çalışmada kent merkezinin kültürel özelliklerinin belirlenmesi amacı ile envanter çalışması yapılmıştır. Bu amaçla Çanakkale kentsel alanında yer alan kültürel peyzaj elemanları kültürel kategoriler altında belirlenmiştir. Bunlar: Tarih, arkeoloji, sivil mimari örnekleri, el sanatları, dini yerler, korunması gerekli anıtsal obje, mekan ve alanlardır. Belirlenen bu değerlerin kent haritasında konumları belirlenerek kente kimlik kazandırma açısından önemi ortaya konulmuştur Çalışmadan elde edilen verilerin, kentin geleceğe yönelik planlanmasında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak proje çalışmalarında ve her türlü peyzaj mimarlığı uygulamalarında yol gösterici olması hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kültürel Peyzaj, Kent Kimliği