Investigate of Physicochemical and Microbiological Quality of Yenice-Davutköy (Çanakkale) Irrigation Ponds


Selvi K., Özdikmenli Tepeli S., İleri B., Yıldız R., Yücel M. A.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE: FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.5, no.12, pp.1595-1603, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to determine seasonally water quality characteristics irrigation ponds. Surface water samples were collected from three different sampling points in Yenice and Davutköy irrigation ponds (NW Turkey) for four different seasons. The parameters of dissolved oxygen, pH, salinity, electrical conductivity, chemical oxygen demand, biochemical oxygen demand, ammonium, nitrite, nitrate, total hardness, chloride and sodium adsorption rate (SAR) were investigated for Yenice and Davutköy irrigation water quality. According the national and international water quality standards, physicochemical parameters were determined under permissible level. In addition, sampling ponds are located C1−S1 class of ABD salinity diagrams. This result means that salinity and sodium values of water are suitable for ecological system and can be using for irrigation. Furthermore, the microbial quality of irrigation water for the ponds were determined that rate of mesophyll and psychotropic bacteria are connected with temperature. It is detected that the term of low temperature is high level of psychotropic bacteria and the term of high temperature increase the number of mesophyll bacteria. Pearson correlation analysis between the results of the statistical psychotropic aerobic count and temperature significant was found a strong negative correlation (r= -0,635). Fecal pollution indicator as the number of E.coli stations in Davutköy pond in the summer sampling were determined 110 cfu/100ml and 50 cfu/100ml, respectively. E.coli was not detected other stations and sampling time. Finally, according to obtained analysis results are determined that water qualities for Yenice and Davutköy ponds are suitable for agriculture activities.

Bu çalışmanın amacı, sulama göletlerinin mevsimsel su kalitesinin değişimlerini belirlemektir. Dört farklı mevsim için Yenice ve Davutköy sulama göletlerinin 3 farklı örnekleme noktasından yüzey suyu örnekleri toplanmıştır. Bu göletlerin su kalitesini belirlemek amacıyla çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, amonyum, nitrit, nitrat, fosfat, toplam sertlik, klorür ve sodyum adsorpsiyon oranı (SAR) parametreleri incelenmiştir. Ulusal ve uluslararası su kalite standartlarına göre, fiziko-kimyasal parametreler sınır değerleri sağlamaktadır. ABD tuzluluk diyagramında C1-S1 sınıfında yer almaktadır. Tuzluluk ve sodyum değerine göre sulama suyu olarak kullanıma uygun olduğu belirlenmiştir. Yenice ve Davutköy göletlerinin mikrobiyal kalitesi için sıcaklığa bağlı olarak mezofil ve psikrofil aerob bakteri oranı belirlenmiştir. Düşük sıcaklıklarda yüksek seviyede psikrofil bakteri belirlenirken yüksek sıcaklıklarda mezofil bakteri sayısı artmaktadır. Psikrofil aerob canlı sayısı (PAC) mevsimlere göre değerlendirildiğinde, sıcaklık artışına bağlı olarak pearson korelasyon analizine göre istatistiksel olarak önemli güçlü negatif korelasyon bulunmuştur (r=-0,635). Fekal kirlilik indikatörü olan E.coli sayısının yaz mevsiminde Davutköy göletine ait istasyonlarda 110 kob/100ml ve 50 kob/100ml olarak belirlenmiştir. Diğer istasyonlarda ise E.coli tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Yenice ve Davutköy sulama göletlerine ait suların tarımsal aktiviteye uygun olduğu belirlenmiştir.