Ortaokullarda Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Kişilik Yeterliklerinin Kendilerince Değerlendirilmesi


DEMİR E.

55. ICHPER•SD Dünya Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2013, pp.234-236

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.234-236
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this research was purposed to determine how the occupational personality competency of physical education teachers who teach in secondary schools were perceived by themselves. Survey model was used to this research. Sentence’ problem of research was “How the occupational personal competency of physical education teachers are evaluated by themselves?” The sample of the research was consisted of physical education teachers that worked in the academic year of 2011-2012 either from public or private secondary schools at National Education Ministry. In the research was participated 224 physical education teachers who worked in Istanbul. The data were obtained in this research; social-demography  attribute for frequency distribution, factor points of the occupational personality competency scale with sexuality, age, duty year and type of school variables according to different situation   that order to obtain data descriptive analysis, Independent t-test and Kruskal-Wallis tests were used. The findings of this study are as follows: Physical education teachers are “completely adequated” in terms of occupational personality competency by themselves. Physical education teachers, indicated that they are completely adequated about physical education teachers' professional personal competence; reflective interaction, respect for human dignity and justice, motivational interaction, enthusiasm and commitment to professional and reflective dimensions of interaction. According to sexuality, age and duty year of physical education teachers were not found significiant different. But according to variable type of school was found significant different   in one’s favour private school.

Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliklerinin kendilerince değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmanın problem cümlesini; Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterliklerinin kendilerince algılanması nasıldır? sorusu oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi, 2011-2012 öğretim yılında İstanbul il sınırları içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaokullarda görev yapan 224 beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada BEÖ Mesleki Kişilik Yeterliliği Ölçeği, beden eğitimi öğretmenlerine uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin; sosyo-demografik özellikleri için frekans dağılımları, mesleki kişilik yeterliliği ölçeği faktör puanları ile cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve okul türü değişkenlerine göre farklılaşma durumları parametrik Bağımsız Grup t Testi ve parametrik olmayan Kruskal Wallis testleri yapılarak bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulguların analizi sonucunda; beden eğitimi öğretmenleri, kendi mesleki kişilik yeterliklerini “tamamen yeterli” buldukları görülmüştür. Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki kişilik yeterlikleri alt boyutları olan; insan onuruna saygı ve adalet, güdüleyici etkileşim, mesleki heyecan ve adanmışlık ile yansıtıcı etkileşim alt boyutlarında da kendilerini “tamamen yeterli” bulmuşlardır. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş ve hizmet yıllarına göre mesleki kişilik yeterlikleri arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakat okul türüne göre, özel okullar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.