The Basic Problem Up on Geography Education and to Analysis Suggestions


ILGAR R.

Milli Eğitim, vol.35, no.171, pp.276-286, 2006 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 171
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Milli Eğitim
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.276-286
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract The base of this research is based on problems which has existing about geography education in our country and solution of these. The research is take shape that in diminution of element's quality which includes Geography les¬son's education in our country and effects to that. First of all, geography educa¬tion has described and later main problems that existing in geography educati¬on has stated as bottom tittles. With this line of though curriculum, teacher, and consider-evaluation, lesson device-material, textbook and relevant other prob¬lems has examined. At last available position has stated and some solutions ha¬ve purposed about existing problems in geography education. I have mention about solution proposals at bottom title's subject's insides, too. At the consequ¬ence of research, that general analysis has reached. There upon, determine the problems about geography education sho¬uld guide us to solution steps and so I have of the opinion that the research will useful for the geography education's future.
Özet Bu araştırmanın temeli, ülkemizde Coğrafya öğretiminde yaşanılan so¬runlar ve bunların çözüm esasına dayanmaktadır. Araştırma, ülkemizde Coğ¬rafya dersinin öğretimini kapsayan unsurlar ve buna etki eden etmenlerin nite¬liğini konu edinmiştir. Öncelikli olarak Coğrafya öğretimi genel olarak tanım¬lanmış ve daha sonra Coğrafya öğretiminde yaşanılan temel sorunlar alt başlık¬lar olarak belirtilmiştir. Bu yönle müfredat programı, öğretmen, ölçme değer¬lendirme, ders araç-gereç, ders kitabı ve konu ile ilgili diğer sorunlar incelen¬miştir. Sonunda mevcut durum belirtilmiş ve Coğrafya öğretiminde yaşanan so¬runlara bazı çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Çözüm önerilerine alt başlık-lardaki konuların içerisinde de değinilmiştir. Araştırma sonucunda genel ana¬lizlere ulaşılmıştır: Bununla birlikte Coğrafya öğretiminde sorunların tespitinin, bize çö¬züm arayışlarına rehber olabileceği ve dolayısıyla araştırmanın Coğrafya'nm geleceğine açsından katkı sağlayacağı kanısına ulaşılmıştır.