Lojistik dış kaynak kullanımının gelişimi ve Türkiye’deki kullanım biçimleri


Creative Commons License

Akyıldız M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-22, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet: Bu çalışmanın temel amacı; lojistiğin Türkiye’de faaliyet gösteren üretici

işletmeler tarafından nasıl algılandığını, lojistik dış kaynak kullanım düzeyinin

ne olduğunu, ne tür lojistik fonksiyonların lojistik hizmet tedarikçi firmaları

kanalıyla yürütüldüğünü ve gelecek üç-beş yıl içinde lojistik dış kaynak

düzeyinin ne olacağını belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan anket formları

Ankara’da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar birliğine kayıtlı 800 üretici

firmaya gönderilmiş, 125 kullanılabilir anket formu geri dönmüştür. Toplanan

veriler tanımlayıcı ve parametrik olmayan istatistik teknikleriyle analize tabi

tutulmuştur. Sonuçlar, en fazla dış kaynaklardan karşılanan lojistik hizmetlerin

nakliyat ve gümrük işlemleri olduğunu göstermiştir Lojistik dış kaynak kullanım

düzeyi % 75 olmakla birlikte, lojistik ortaklıkların en alt düzeyde sürdürüldüğü

belirlenmiştir. Gelecek yıllarda nakliyat ve gümrük aracılık işlemleri hariç,

diğer tüm lojistik fonksiyonların dış kaynaklardan karşılanma düzeylerinde

artış olacağı beklenmektedir.