KARRIKIN: LIFE FROM SMOKE


Creative Commons License

HÜRKAN Y. K.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.11, no.1, pp.184-196, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Karrikins (KARs) are unique butenolites found in the smoke of burning plant material during forest fires that act as a plant growth regulator. KARs in the smoke accelerate the abundance of plant communities, promoting seed germination, seedling formation and ecological diversity. KARs also mediate tolerance to different deficient conditions such as oxidative stress, drought, low light intensity (shade stress) and salinity. The signaling pathway is closely related to strigolactones but unique from strigolactones. Due to structural affinity with strigolactones, KARs have potential roles in mediating abiotic stress tolerance in plants. In addition, KAR interacts directly or indirectly with important phytohormones such as abscisic acid, gibberellic acid, auxins and ethylene. With this article, you will have access to many up-to-date studies and information on karrikin and smoke water.
Karrikinler (KAR) orman yangınları sırasında yanan bitkisel materyalin dumanında bulunan bir bitki büyüme düzenleyicisi gibi görev alan benzersiz bütenolitlerdir. Dumanın içeriğinde yer alan KAR’lar, bitki topluluklarının bolluğunu hızlandırarak tohum çimlenmesini, fide oluşumunu ve ekolojik çeşitliliği teşvik ederler. KAR’ler ayrıca oksidatif stres, kuraklık, düşük ışık yoğunluğu (gölge stresi) ve tuzluluk gibi farklı yetersiz koşullara karşı toleransa aracılık ederler. Sinyal yolu strigolaktonlar ile yakından ilişkilidir, ancak strigolaktonlardan farklıdır. Strigolaktonlar ile yapısal akrabalık nedeniyle, KAR'lar bitkilerde abiyotik stres toleransına aracılık etmede potansiyel rollere sahiptir. Ek olarak KAR, absisik asit, giberellik asit, oksinler ve etilen gibi önemli fitohormonlarla doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşime girerler. Bu makale ile karrikin ve duman suyuna dair pek çok güncel çalışmaya değinilmiştir.