MESLEKİ MEMNUNİYETİN ÇALIŞAN GÜVENLİK PERFORMANSINA ETKİLERİ


Creative Commons License

Dalyan O., Dalyan H., Pişkin M.

TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ 6. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ, Çanakkale, Turkey, 17 November 2022, pp.5

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.5
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Employees' professional satisfaction and satisfaction with their duties while performing their duties is one of the most important issues for the quality and efficiency of the task.
Employees' enjoyment of their work, feeling good, maintaining their enthusiasm, and being rewarded materially and morally for their efforts are critical parts of professional satisfaction.
Safety performance is a phenomenon that contains more than one value and forms the basis of occupational health and safety. In this study, a survey was conducted with 74 personnel working in the construction sector in Çanakkale province to determine the effect of professional satisfaction on employee safety performance. The survey includes 5 statements describing personnel, 30 statements measuring safety performance, and 30 statements measuring professional satisfaction. Survey data were analyzed with SPSS 24.0 program.
The Cronbach Alpha reliability coefficient of the survey scale average was found to be α = 0.930, which is considered a reliable value. As a result of the factor analysis, it was determined that safety performance includes 5 factors (Participation in OHS Rules, Compliance with OHS Rules, OHS Training, OHS Risk Perception, OHS Awareness).
No significant difference could be detected between the factors and demographic characteristics.
According to the survey results, the statement with the highest mean is "The majority of occupational accidents are preventable" (X̅ = 4.64), while the statement with the lowest mean is "My job requires me to use muscle power" (X̅ = 2.17). A low level, positive and significant relationship was found between the Professional Experience variable and the OHS Rules Compliance, OHS Risk Perception and OHS Awareness factors.
A high, positive and significant relationship was found between the Professional Satisfaction Factor and the OHS Rules Compliance Factor.
With the information obtained as a result of the study, the details of the relationship between professional satisfaction and safety performance will be able to be determined.

Çalışanlar görevlerini yerine getirirken mesleki olarak tatmin olmaları ve görevlerinden memnuniyet duymaları, görevin kalitesi ve verimliliği için en önemli konulardan biridir. Çalışanların yaptığı işten zevk alması, kendini iyi hissetmesi, hevesini koruması ve çabalarının maddi ve manevi olarak ödüllendirilmesi mesleki tatmininin kritik parçalarıdır.                Güvenlik performansı ise içerisinde birden fazla değeri barındıran ve iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan olgudur.                                                                                      Bu çalışmada, Çanakkale ilinde inşaat sektöründe görevli 74 personel ile mesleki memnuniyetin çalışan güvenlik performansına etkisinin tespiti amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.                                                                    Ankette personelleri tanımlayıcı türde 5, güvenlik performansı ölçen 30 ve mesleki memnuniyeti ölçen 30 ifade yer almaktadır.                                                                            Anket verileri SPSS 24.0 programı ile analiz edilmiştir.            Anket ölçeği ortalamasının Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı, güvenilir bir değer olarak kabul edilen α=0.930 olarak bulunmuştur.                                                                  Yapılan faktör analizi sonucunda güvenlik performansı 5 faktör (İSG Kurallarına Katılım, İSG Kurallarına Uyum, İSG Eğitimi, İSG Risk Algısı, İSG Farkındalığı) içerdiği belirlenmiştir. Faktörler ile demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Anket sonuçlarına göre en yüksek ortalamaya sahip ifade, "İş kazaların büyük çoğunluğu önlenebilir" (X̅ = 4.64), en düşük ortalamaya sahip ifade ise "Görevim kas gücü kullanmamı gerektirir" (X̅ = 2,17) dir.                                                                                            Mesleki Tecrübe değişkeni ile İSG Kurallarına Uyum, İSG Risk Algısı ve İSG Farkındalık faktörleri arasında düşük düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki Memnuniyet Faktörü ile İSG Kurallarına Uyum Faktörü arasında yüksek düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.                                                                      Çalışma sonucunda elde edilecek bilgiler ile mesleki memnuniyet ile güvenlik performansı arasındaki ilişkinin detayları belirlenebilecektir.