Evaluation of Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans Infections at an University Hospital


Creative Commons License

Akar Ş. Ş., Demiray E. K. D., Alkan S., Özer D., Kurutepe S.

flora, vol.27, no.1, pp.65-73, 2022 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5578/flora.20226565
  • Journal Name: flora
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-73
  • Keywords: Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans, Surgical site infections, Health care associated infections, BACTEREMIA, OSTEOMYELITIS, PERITONITIS
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Achromobacter xylosoxidans (AX) cinsi bakterilere bağlı gelişen infeksiyonlar nadirdir. Ülkemizden de çeşitli vaka bildirimleri bulunan bu infeksiyonların tedavisine yaklaşım konusunda pratik bilgi eksikliği mevcuttur. Bu çalışmada hastanemizde tespit edilen AX denitrificans infeksiyonlarını ve klinik yaklaşımımızın sunulması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmamıza 01.01.2016-31.12.2019 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yatarak tedavi gördüğü sürede bir örneğinde hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvar’ında AX. denitrificans üremesi olan ve etken kabul edilen 18 yaş üstü hastalar alındı. Hastane kayıtlarından bu hastalara ait bilgilere retrospektif olarak ulaşıldı. Demografik, klinik ve bakteriyolojik veriler uygun yöntemle analiz edildi. Bulgular: Çalışma döneminde 10 hastanın 16 örneğinde AX. denitrificans üremesi tespit edildi. Örneklerin 11’i (%68.7) yara dokusu biyopsi kültürüydü. Toplam 10 olgunun 9’u erkek, yaş ortalaması 51.3 ± 17 idi. Altı hasta bir yıl içinde aynı serviste farklı zaman dilimlerinde takip edilirken 4’ünün yatış birimlerinde spesifik bir kümelenme veya o birimle ilişkili öyküsü yoktu. Hastaların AX. denitrificans ‘a bağlı olarak en sık cerrahi alan infeksiyonu tanısı aldığı saptandı. İnfeksiyonların tamamı sağlık hizmeti ilişkili infeksiyondu (SHİE). Risk faktörlerine bakıldığında, sıklık sırasıyla, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi’nde yatma, bu birimde operasyon geçirme, son bir ayda antibiyotik kullanma ve kollajen doku hastalığı öyküsü gözlendi. AX. denitrificans infeksiyonu tanısı aldığı sırada 10 hasta çeşitli nedenler ile ampirik antibiyotik tedavisi almaktaydı. Bir hasta kültürdeki üreme öncesinde kaybedilmişti. Ampirik tedavide en sık 3. kuşak sefalosporinler kullanılmaktaydı. Kültür sonucu çıktığında hastaların %30’u uygun antibiyoterapi alıyordu. Üretilen 16 kökenin tümünün piperasilin/tazobaktama duyarlı olduğu saptandı. Sonuç: Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyon etkenleri arasında AX. denitrificans nadir bir infeksiyon olarak akla gelse de özellikle etkenin kümelenme gösterdiği kliniklerde kaynağın saptanarak kontrol altına alınması ve ampirik tedavilerde etkeni kapsayan uygun tedavi seçeneklerinin tercih edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.