Rhododendron luteum L. Taksonunun Morfolojik ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

GÖNÜZ A.

V. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 29 October - 01 November 2018, pp.21

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.21
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

A Study on Morphological and Ecological Characteristics of Rhododendron luteum L. Taxon
Numan Çiftçi1, Ahmet Gönüz2
Abstract Rhododendron luteum (yellow flowering rhododendron) is widely distributed within the borders of Çanakkale. There are scientific uses of the chemical components of R. luteum, the crude extracts and the andromedotoxine content obtained from the flowers. The species of the genus Rhododendron has long been used in folk medicine for the treatment of cardiovascular and gastrointestinal diseases such as antifungal, anti-inflammatory, tonic, anti-hypertensive, diuretic and germicide. Studies show the importance of medical and biological uses and their positive results in these areas. Differences in soil analysis methods have also been examined in relation to the fact that these dead leaves and branches can change soil structure due to toxic component movements in the form of falls on the soil and negative effects on some soil microorganisms. The acid values of the soil samples taken during the field studies we made and the amount of organic matter was found to be low due to this. According to the results of the soil analysis report, the macro elements (nitrogen (N), phosphorus (P), potassium It has been observed that the amounts of calcium (Ca), magnesium (Mg), sulfur [sulfur (S)]) are high. According to soil analysis results, the presence of copper (Cu) Iron (Fe), Mangan (Mn), Sodium (Na), Zinc (Zn), Nickel (Ni) elements was observed in microelements. Rhododendron luteum specimens within the province of Canakkale province were examined morphologically. While the plant height was reported to be approximately 4 meters in the sources, it was observed that it could be increased to approximately 5-5,21 meters length in our field studies. In terms of ecological characteristics; It was found that it was found together with ferns in areas close to red pine trees and water sources.
This study was supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Çanakkale Onsekshz Mart University. Project Number: FYL-2018-2527
Keywords: Rhododendron luteum,, Rhododendron ,Çanakkale, Azalea

Numan Çiftçi1, Ahmet Gönüz2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çanakkale
numan@nkminsaat.com.tr
Özet
Rhododenron luteum (Sarı çiçekli orman gülü), Çanakkale sınırları içerisinde geniş yayılış gösteren bir taksondur. Kimyasal bileşenlerinin, ham ekstraktlarının ve çiçeklerinden elde edilen deli balın içeriklerinin bilimsel çalışmalarda kullanımları mevcuttur. Rhododendron cinsinin türleri uzun zamandır antifungal, anti-inflamatuar, tonik, anti-hipertansif, diüretik ve germikid gibi kardiyovasküler, gastrointestinal hastalıkların tedavisi için halk tıbbında kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar, tıbbi ve biyolojik kullanımlardaki önemini ve bu alanlardaki olumlu sonuçlarını göstermektedir. Bu türün ölmüş yaprak ve dallarının bulunduğu toprak üzerine düşmeleri halinde zehirli bileşenler taşımaları nedeniyle toprak yapısını değiştirebilecekleri ve bazı toprak mikroorganizmalarına negatif etki yapabilecekleri gerçeğinden hareketle yöremiz topraklarında meydana getirebileceği farklılıklar da toprak analiz yöntemleri ile irdelenmiştir. Arazi çalışmaları sırasında aldığımız toprak numunelerinde asit değeri yüksek ve buna bağlı olarak da organik madde miktarı ise düşük olarak gözlemlenmiştir. Diğer yandan toprak analiz rapor sonuçlarına göre bitkinin ihtiyacı olan makro element (Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt [Sülfür (S)]) miktarlarının yüksek olduğu analiz sonuçlarıyla belirlenmiştir. Toprak analiz sonuçlarına göre mikroelementlerden Bakır (Cu) Demir (Fe), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Çinko (Zn), Nikel (Ni) elementlerinin varlığı gözlemlenmiştir. Rhododendron luteum taksonunun Çanakkale il sınırları içerisindeki bazı örneklerinin morfolojik özellikleri incelenmiştir. Kaynaklarda bitki boyu yaklaşık 4 metre bildirilmiş iken, arazi çalışmalarımızda yaklaşık 5-5,21 metre boyuna kadar yükselebildiği gözlenmiştir. Ekolojik özelliklerine bakıldığında; kızılçam ağaçlarına ve su kaynaklarına yakın alanlarda eğrelti otları ile birlikte bulunduğu saptanmıştır.
Bu çalışma Çanakkale Onsekşz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: FYL-2018-2527
Anahtar Kelimeler: Rhododendron luteum, Rhododendron, Çanakkale, Orman gülü,