Öğretmenlerin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi


Kahraman S., Köleli E.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.23, pp.35-55, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 23
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.35-55
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to determine in-service teachers’ attitudes towards educational research and to investigate their attitudes regarding gender and weekly work load. The survey method was used in this study. “Teachers Attitude Scale towards Educational Research (TASTER)” developed by İlhan et. al., (2013) was used as a data collection tool. First, the validity and reliability of the TASTER were re-examined using the data from 304 in-service teachers with
different majors and the results showed it could be used as a valid and reliable instrument to measure in-service teachers’ attitudes towards educational research. Variance analysis (two-way ANOVA) was used to find out whether there were significant differences between attitude scores in terms of gender and the weekly work load. The results of the analysis revealed that there was no a significant interaction between gender and the weekly course load on attitude towards educational research. However, it was found that the mean attitude score for male teachers was statistically significantly higher than that for female counterparts. Additionally, there was no statistically significant difference among in-service teachers’ attitude scores in terms of the weekly course load.


Bu çalışmada, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi ve cinsiyet ve haftalık ders yükü değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak İlhan vd., (2013) tarafından geliştirilen “Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)” kullanılmıştır. Farklı branşlardan 304 öğretmenden elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri yeniden yapılmış ve sonuçlar ölçeğin öğretmenlerin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarını belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Cinsiyet ve haftalık ders yükü değişkenleri açısından tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için aynı veri seti varyans analizi (iki-yönlü ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları erkek öğretmenlerin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının kadın meslektaşlarına kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, öğretmenlerin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının haftalık ders yükü değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca eğitim araştırmalarına karşı tutumda cinsiyet ve ders yükü arasında önemli bir etkileşim olmadığı da saptanmıştır.