The View of Women in the Silent House: Silence and Violence


SOYSAL EŞİTTİ A.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.34, pp.87-105, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Femininity is a position influenced by social, political and cultural structures and determined in various discourses by masculine language. In the Silent House, silence is the destiny of women who remain silent under the pressure of masculine domination. When silent women of the novel, broke their silence, either they caused violent disaster, or they were considered dangerous for the masculine power and met a violent death. The Silent House, covering the historical period from the Constitutional Period to the 1980s, provides an opportunity to examine the issue of women in a broad perspective in the transition period from the Ottoman period to the Republic. The presence of a male-dominated social order and reflections of a masculine language in the Silent House is considered as a problematic framework, and the position of women and their self-expression opportunities in this structure is questioned. This study, examines the Silent House based on gender criticism. Women are placed in the center while analyzing the effects of gender-related social codes on the life of women. Moreover, the study examines critically the oppression, exclusion, silencing and violence applied to women through patriarchal language and physical action.
Kadınlık, toplumsal, siyasal ve kültürel yapıların üzerinde etkili olduğu ve çeşitli söylemler aracılığıyla eril dil tarafından belirlenen bir konumdur. Sessiz Ev’de sessizliğin kadınlar için bir kader olduğu ve kadınların eril tahakküm karşısında suskunluklarını korudukları görülür. Romandaki sessiz kadınlar, suskunluklarını bozduklarında ya şiddet aracılığıyla felakete sebep olmuştur ya da eril iktidar için tehlikeli görülmüş ve şiddete uğrayarak öldürülmüştür. Tarihsel zaman akışı içerisinde Meşrutiyet Dönemi’nden, 1980’lerin eşiğine kadar gelmekte olan Sessiz Ev, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte kadın meselesini geniş bir bakış açısıyla görme imkânı sağlamaktadır. Sessiz Ev’de erkek egemen bir toplumsal düzenin ve eril bir dilin yansımalarının bulunması problem olarak ele alınmış, bu düzen içinde kadının konumu ve kendini ifade etme olanakları sorgulanmıştır. Sessiz Ev’in toplumsal cinsiyet eleştirisiyle incelendiği bu çalışmada kadınlar merkeze alınarak, cinsiyetle ilgili toplumsal kodların kadınların hayatı üzerindeki etkisine yer verilmiştir. Ayrıca ataerkil dil ve eylem alanı aracılığıyla kadınlara uygulanan baskı, dışlama, sessizleştirme ve şiddet gibi eylemler, eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmiştir.