Örgüt İklimi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Etik Davranışlar Üzerindeki Etkisi


GÜMÜŞTEKİN G., DURMAZ M. G.

Management and Political Sciences Review, vol.1, no.1, pp.37-62, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Management and Political Sciences Review
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.37-62

Abstract

This study investigates the effect of organizational climate and positive
psychological capital on ethical behaviors. In literature, studies ıt has been
observed that the organizational climate is perceived by the employees as
being influenced individual (age, education level, desire to work, etc.) and
organizational (objectives of the organization, organizational structure, organizational environment, organizational values and norms, etc.) by many
factors. It is thought that the organizational climate perceived by the employees
in the direction of this effect has an effect on ethical behavior. However, ıt is
thought that the individual›s optimistic view of the events he experienced, his
hope for the future, his confidence in his abilities and his willingness to cope
with the difficulties had a positive effect on the ethical behavior. Accordingly,
study aims to investigate the effects of the perception of organizational climate
and the positive psychological capital level of the individual on the behavior of
exhibiting ethical behaviors are discussed. For the purpose of the study, data
were collected from 250 employees of a state hospital by survey technique. The
data were evaluated by means of descriptive and confirmatory factor analysis,
correlation analysis and hierarchical regression analysis. Based on the findings,
ıt was determined that organizational climate and positive psychological capital
had an effect on ethical behaviors.

Bu çalışmada, örgüt iklimi ve pozitif psikolojik sermayenin etik davranışlar
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Literatürdeki çalışmalarda
işgörenler tarafından algılanan örgüt ikliminin bireysel (yaş, eğitim düzeyi,
çalışma arzusuna sahip olma vb.) ve örgütsel(örgütün amaçları, örgütsel
yapı, örgütsel çevre, örgütsel değerler ve normlar vb.) olarak birçok faktör
tarafından etkilendiği gözlemlenmiştir. Bu etkilenme doğrultusunda işgörenler
tarafından algılanan örgüt ikliminin etik davranış sergilemesine etkisinin olduğu
düşünülmektedir. Bununla beraber, bireyin yaşadığı olaylara iyimser bakışı,
geleceğe yönelik umut duyması, kendi yeteneklerine olan güveni ve zorluklarla
baş etme iradesinin etik davranışta bulunması konusunda pozitif bir etki
yaratabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, örgüt iklimi algısının
ve bireyin sahip olduğu pozitif psikolojik sermaye düzeyi etik davranışlar
sergileme özelliklerinin üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Araştırma amacı
doğrultusunda bir devlet hastanesinin 250 çalışanından anket tekniği ile veriler
toplanmıştır. Elde edilen veriler, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,
korelasyon analizi, hiyerarşik regresyon analizi vasıtasıyla değerlendirilmiştir.
Araştırma bulgularına göre, örgüt iklimi ve pozitif psikolojik sermayenin etik
davranışlar üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.