Çanakkale Çan ilçesi Termik Santral Çevresindeki Juglans regia (Adi Ceviz) Yapraklarında Kükürt Kararlı İzotopik Dağılımı


GÖNÜZ A.

V. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ, Afyonkarahisar, Turkey, 29 October - 01 November 2018, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The plants generally supply the sulfur needs from the soil, however they take the atmospheric sulfur compound as SO2 from the stomas. This compound transforms into SO3 and SO4 form with water vapor, resulting in H2SO4 and damaging the plant with acid rain effect. It also reduces the photosynthesis by covering the leaf surface as a cover. The atmospheric structure of Çan (Çanakkale) district, 2 thermal power plants, lignite coal burned for heating purposes during winter and other industrial activities are under the harmful effects of various pollutant flue gases mainly SO2. Stable sulfur isotope has recently been widely used to distinguish sulfur sources. In this study, it is aimed to determine the stable sulfur isotope amount change around the thermal power plant. 49 grids (3 x 3 km2) have been formed in the center of the thermal power plant with fluid bed boiler technology. Samples from the leaves of Juglans regia taxa, which can be found in each grid, were taken and sulfur stable isotope analysis was performed. East-West and South-North direction 2 axis has been conducted and 4 directions have been determined. The directions are numbered from 1 to 4 clock direction. The results of sulfur-stable isotope analysis were examined in terms of direction and distance to thermal power plant. In the samples located in the grids remaining in the south-west direction (3rd way), where the prevailing wind is blowing, the average value of δ34S is -1.46 ± 3.15‰ depleted, while in other directions there is an enrichment. The most enrichment was found to be in the 1st direction with 2.36 ± 1.38‰. Similarly, the sulfur content of the samples in the 3rd and 4th directions was found to be richer than the samples collected from the 1st and 2nd directions (p <0.05).
This study was supported by the Scientific Research Projects Coordination Unit of Çanakkale Onsekshz Mart University. Project Number: FYL-2018-1447.

Bitkiler kükürt ihtiyaçlarını genelde topraktan karşılarlar, bununla birlikte stomalar ile atmosferik kükürt bileşiğini SO2 olarak alırlar. Bu bileşik su buharı ile SO3 ve SO4 formuna dönüşerek sonuçta H2SO4 oluşturur ve asit yağmuru etkisi ile bitkiye zarar verebilir. Keza yaprak yüzeyini bir örtü şeklinde kaplayarak fotosentezi azaltmaktadır. Çan (Çanakkale) ilçesinin atmosferik yapısı, 2 adet termik santral, kış aylarında ısınma amaçlı yakılan linyit kömürü ve diğer endüstriyel faaliyetler nedeniyle başta SO2 olmak üzere çeşitli kirletici baca gazlarının zararlı etkileri altındadır. Kararlı kükürt izotopu kükürt kaynaklarını ayırt etmek için son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada termik santral çevresindeki kararlı kükürt izotop miktarı değişimini ortaya koymak amaçlanmıştır. Akışkan yataklı kazan teknolojisine sahip Termik santral merkezde kalacak şekilde 3x3km2’lik 49 grid oluşturulmuştur. Her bir grid içerisinde bulunabilen Juglans regia taksonunun yapraklarından örnekler alınarak kükürt kararlı izotop analizi yaptırılmıştır. Doğu-Batı ve Güney-Kuzey yönleri üzerinden 2 eksen geçirilmiş ve 4 yön belirlenmiştir. Yönler saat yönünde 1’den 4’e kadar numaralandırılmıştır. Kükürt kararlı izotop analizi sonuçları yön ve termik santrale mesafe açısından irdelenmiştir. Termik santral baca gazlarının, hakim rüzgarın estiği Güney-Batı yönünde (3.yön) kalan gridler içerisinde yer alan örneklerde, δ34S değerinin ortalama -1.46 ± 3.15‰ ile düşüş, diğer yönlerdekilerde ise bir zenginleşme görülmüştür. En fazla zenginleşmenin de 1.99 ± 1.70‰ ile 1. yönde olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde kükürt kompozisyonu bakımından 3. ve 4. yöndeki örneklerin kükürt yüzdesi, 1. ve 2. yönlerden toplanan örneklerden istatistiksel olarak daha zengin olduğu belirlendi (p<0.05).
Bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: FYL-2018-1447.