Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satınalma Davranışları Üzerindeki Etkileri:İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel İŞletmelerinde Bir Uygulama


TEMELOĞLU E.

Diğer, ss.234, 2006

  • Yayın Türü: Diğer Yayınlar / Diğer
  • Basım Tarihi: 2006
  • Sayfa Sayıları: ss.234

Özet

Günümüzde, piyasalarda yaşanan rekabet sonucu, isletmeler sundukları ürün ve hizmetleri sürekli olarak geliştirmekte ve tüketicilere sunulan seçenekleri sürekli olarak arttırmaktadır. İşletmeler potansiyel tüketicileri kendi bünyelerine çekebilmek ve mevcut müşterilerini ellerinde tutabilmek için müşterilerine güven, memnuniyet, prestij ve kaliteli ürün veya hizmet sağlamalıdır. Özellikle otelcilik sektöründe, alternatiflerin çok olmasından dolayı otel isletmeleri markalaşarak müşterilerine ve potansiyel tüketicilere güven aşılayabilir, memnuniyet düzeylerini arttırabilir, prestij ve kaliteli hizmet sağlayabilirler. Otel isletmelerinin markalaşması, Türkiye’nin dünya turizm gelirinden daha büyük pay almasına destek olacak ve bu sayede ulusal ekonomiye olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu araştırmanın amacı, markalasan ya da markalaşma çabasında olan otel işletmelerinin, tüketicilerin tatil satınalma davranışı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak, İstanbul’da faaliyet gösteren on tane beş yıldızlı otel küme olarak seçilmiş ve bu otellerde konaklayan 316 müşteriye anket uygulanmıştır. Uygulama sonunda elde edilen verileri betimlemek amacıyla ankette yer alan her bir ifade frekans ve yüzde dağılımları alınarak değerlendirilmiş ve söz konusu her bir ifadeye yönelik olarak belirtilen görüşlerin müşterilerin demografik özelliklerine göre 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir farklılık gösterip göstermedi- ği Bağımsız Örneklemler için T-Testi ve Tek Faktörlü Varyans Analizi ile test edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre; genel olarak otel isletmelerinin markalaşmasının müşterilerin satınalma davranışlarını olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, müşterilerin genel olarak markalaşmış otellere ilişkin görüşleri bazı demografik özelliklerine (yaş, aylık gelir düzeyi ve meslek) göre anlamlı farklılıklar göstermektedir.