Öğrenilmiş Güçlülük ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmesi Çalışanları Örneği


Yücekaya P., TOPÇU U. C.

ICPESS International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.184

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.184
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

It is aimed in this research to reveal the relationship between learned resourcefulness and burnout. Data is gathered with a questionnaire filled by 406 employees in an industrial enterprise in the province of Çanakkale, and analyzed using a statistical package software. Frequency, correlations, factor and regression analyzes were conducted. A negative relationship between learned resourcefulness and burnout is detected. It may thusly be speculated that practices enabling to increase resourcefulness of employees to benefit business efficiency. 

Bu çalışma, iş görenlerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma için Çanakkale ilindeki bir sanayi işletmesinde çalışan 406 personelden soru formu ile toplanan veri, istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda toplanan verilere frekans, korelasyon, faktör ve regresyon analizleri yapılmıştır. Öğrenilmiş güçlülük ile tükenmişlik arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel güçlülüklerinin artırılmasını destekleyici uygulamalarla, tükenmişlik düzeylerinin azaltılabileceği ve böylece işletmelerin verimliliklerinin de artırılabileceği değerlendirilmektedir.