Çanakkale 112 Personeline 2012 Yılında Verilen Temel Modül Eğitiminin Değerlendirilmesi


KOÇAK H., ÇALIŞKAN C., AKINCI I.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2556-2563

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2556-2563
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In parallel with the rapid improvements in emergency medical services around the world, Turkey has also improved considerably about this issue. The employees working in emergency medical services serve in this field by receiving a special training. The employees working in 112 Ambulance Service of the Ministry of Health are required to complete a variety of training modules within the scope of in-service training. The first of these trainings is “Basic Module Training”. Within the scope of this training, the participants are provided practice-oriented trainings such as basic life support, crime scene management, shock and fluid therapy, the patient / injured handling techniques, working under stress, ambulance equipment, documentation and statistics in emergency health services, epidemiology, psychiatric emergencies, command control center management, powers and responsibilities of health employees in forensic cases, general approaches to poisoning cases, approach to the patient with chest pain, and approach to the patient with abdominal pain.
This research has been conducted with the aim of evaluation of the pre-test and post-test results of the basic module training given to 101 employees by 112 Ambulance Service of Çanakkale, between September 2012 and February 2013. 57.4 % of the participants have been female; 83.2 % of them have been high school graduate; 98 %, Emergency Medical Technician (EMT); and 35.6 % of them have completed their sixth year in their professions. Whereas the rate of accurate answers given by the participants in the pre-test about triage of the selection of the patients was 49.5 %, this rate has amounted to 87.1 % after the training. Moreover, the rate of accurate answers about the approach to drowning cases was 19.8 % before the training while this rate has amounted 61.4 % after the training.
In-service training of the employees in emergency medical services is critical. Since this training is practice-oriented, it contributes to the improvement of the practical skills of the employees as well as the up-to-dateness of their professional knowledge. Therefore, in-service training is essential for the improvement of the quality of employees.
Keywors: 112 Ambulance Serivice, Basic Module Training, In-service Trainings

Acil sağlık hizmetlerinin dünyada çok hızlı gelişmesinin paralelinde Türkiye’de bu konu da çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Acil sağlık hizmetleri bünyesinde çalışan personel özel eğitim alarak bu alanda görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Servisi bünyesinde çalışan personelden hizmet içi eğitim kapsamında çeşitli modül eğitimlerini tamamlamalarını istemektedir. Bunlardan ilki ‘Temel Modül Eğitimi’dir. Bu eğitim kapsamında katılımcılara, temel yaşam desteği, olay yeri yönetimi, şok ve sıvı tedavileri, hasta/yaralı taşıma teknikleri, stres altında çalışma, ambulans donanımları, acil sağlık hizmetlerinde dokümantasyon ve istatistik, epidemiyoloji, psikiyatrik aciller, komuta kontrol merkezi yönetimi, adli olgularda sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları zehirlenmelerde genel yaklaşımlar, göğüs ağrılı hastaya yaklaşım, karın ağrılı hastaya yaklaşım gibi konularda uygulama ağırlıklı eğitimler verilmektedir.
Bu araştırma Eylül 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasında Çanakkale 112 Ambulans Servisi’nce 101 personele verilen temel modül eğitiminde uygulanan ön test ve son test sonuçları değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Katılımcıların %57,4’ü bayan, %83,2’si lise mezunu, %98’i Acil Tıp Teknisyeni (ATT), %35,6’sı meslekte 6. yılını doldurmuştur. Katılımcıların ön testte triaj (hasta ayırma, seçme) ile ilgili verdikleri doğru yanıt %49,5 iken, bu yüzde eğitim sonrası %87,1 olarak bulunmuştur. Boğulma vakalarına yaklaşım ile ilgili soruya eğitim öncesinde %19,8 doğru yanıt verirken bu yüzde eğitim sonrasında %61,4 olarak bulunmuştur.
Acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin hizmet içi eğitimi önemlidir. Bu eğitim sayesinde mesleki bilginin güncelliğinin yanı sıra uygulama ağırlıklı eğitim olduğu için personelin pratik becerilerinin artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle hizmet içi eğitimler personelin niteliğinin artırılması noktasında önemlidir.
Anahtar Kelimeler: 112 Ambulans Servisi, Temel Modül Eğitimleri, Hizmet içi eğitimler